array(21) {
 [0]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "1498"
  [1]=>
  string(6) "Basket"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(6) "basket"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  [7]=>
  NULL
  [8]=>
  NULL
  [9]=>
  NULL
  [10]=>
  NULL
  [11]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1498"
  ["name"]=>
  string(6) "Basket"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(6) "basket"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
  ["xml4"]=>
  NULL
  ["xml10"]=>
  NULL
  ["xml11"]=>
  NULL
  ["xml12"]=>
  NULL
  ["xml14"]=>
  NULL
 }
 [1]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "1496"
  [1]=>
  string(7) "Circles"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(7) "circles"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  [7]=>
  NULL
  [8]=>
  NULL
  [9]=>
  NULL
  [10]=>
  NULL
  [11]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1496"
  ["name"]=>
  string(7) "Circles"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(7) "circles"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
  ["xml4"]=>
  NULL
  ["xml10"]=>
  NULL
  ["xml11"]=>
  NULL
  ["xml12"]=>
  NULL
  ["xml14"]=>
  NULL
 }
 [2]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "1324"
  [1]=>
  string(10) "Modern art"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(10) "modern-art"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  [7]=>
  NULL
  [8]=>
  NULL
  [9]=>
  NULL
  [10]=>
  NULL
  [11]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1324"
  ["name"]=>
  string(10) "Modern art"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(10) "modern-art"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
  ["xml4"]=>
  NULL
  ["xml10"]=>
  NULL
  ["xml11"]=>
  NULL
  ["xml12"]=>
  NULL
  ["xml14"]=>
  NULL
 }
 [3]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "1497"
  [1]=>
  string(5) "Nemox"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(5) "nemox"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  [7]=>
  NULL
  [8]=>
  NULL
  [9]=>
  NULL
  [10]=>
  NULL
  [11]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1497"
  ["name"]=>
  string(5) "Nemox"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(5) "nemox"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
  ["xml4"]=>
  NULL
  ["xml10"]=>
  NULL
  ["xml11"]=>
  NULL
  ["xml12"]=>
  NULL
  ["xml14"]=>
  NULL
 }
 [4]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "1492"
  [1]=>
  string(21) "Nemox Stainless Steel"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(15) "stainless-steel"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  [7]=>
  NULL
  [8]=>
  NULL
  [9]=>
  NULL
  [10]=>
  NULL
  [11]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1492"
  ["name"]=>
  string(21) "Nemox Stainless Steel"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(15) "stainless-steel"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
  ["xml4"]=>
  NULL
  ["xml10"]=>
  NULL
  ["xml11"]=>
  NULL
  ["xml12"]=>
  NULL
  ["xml14"]=>
  NULL
 }
 [5]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "1499"
  [1]=>
  string(4) "Nexx"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(4) "nexx"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  [7]=>
  NULL
  [8]=>
  NULL
  [9]=>
  NULL
  [10]=>
  NULL
  [11]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1499"
  ["name"]=>
  string(4) "Nexx"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(4) "nexx"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
  ["xml4"]=>
  NULL
  ["xml10"]=>
  NULL
  ["xml11"]=>
  NULL
  ["xml12"]=>
  NULL
  ["xml14"]=>
  NULL
 }
 [6]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "1493"
  [1]=>
  string(14) "Standard hotel"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(14) "standard-hotel"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  [7]=>
  NULL
  [8]=>
  NULL
  [9]=>
  NULL
  [10]=>
  NULL
  [11]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1493"
  ["name"]=>
  string(14) "Standard hotel"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(14) "standard-hotel"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
  ["xml4"]=>
  NULL
  ["xml10"]=>
  NULL
  ["xml11"]=>
  NULL
  ["xml12"]=>
  NULL
  ["xml14"]=>
  NULL
 }
 [7]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3461"
  [1]=>
  string(11) "Public area"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(10) "publicarea"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3461"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3461"
  ["name"]=>
  string(11) "Public area"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(10) "publicarea"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3461"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [8]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3459"
  [1]=>
  string(10) "Вёдра"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(9) "vyodra_j5"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3459"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3459"
  ["name"]=>
  string(10) "Вёдра"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(9) "vyodra_j5"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3459"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [9]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3451"
  [1]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(34) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca_v8"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3451"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3451"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(34) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca_v8"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3451"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [10]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3453"
  [1]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_5h"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3453"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3453"
  ["name"]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_5h"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3453"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [11]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3452"
  [1]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(30) "derzhateli-tualetnoj-bumagi_ls"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3452"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3452"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(30) "derzhateli-tualetnoj-bumagi_ls"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3452"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [12]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3448"
  [1]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(13) "dispensery_xo"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3448"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3448"
  ["name"]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(13) "dispensery_xo"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3448"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [13]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3449"
  [1]=>
  string(12) "Ёршики"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(11) "yorshiki_aj"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3449"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3449"
  ["name"]=>
  string(12) "Ёршики"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(11) "yorshiki_aj"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3449"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [14]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3455"
  [1]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(10) "zerkala_zj"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3455"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3455"
  ["name"]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(10) "zerkala_zj"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3455"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [15]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3465"
  [1]=>
  string(47) "Косметические контейнеры"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(25) "kosmeticheskie-kontejnery"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3465"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3465"
  ["name"]=>
  string(47) "Косметические контейнеры"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(25) "kosmeticheskie-kontejnery"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3465"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [16]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3454"
  [1]=>
  string(12) "Крючки"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(11) "krjuchki_en"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3454"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3454"
  ["name"]=>
  string(12) "Крючки"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(11) "krjuchki_en"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3454"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [17]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3446"
  [1]=>
  string(16) "Мыльницы"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(10) "mylnicy_im"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3446"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3446"
  ["name"]=>
  string(16) "Мыльницы"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(10) "mylnicy_im"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3446"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [18]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3456"
  [1]=>
  string(10) "Полки"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(8) "polki_0c"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3456"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3456"
  ["name"]=>
  string(10) "Полки"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(8) "polki_0c"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3456"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [19]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3460"
  [1]=>
  string(14) "Поручни"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(11) "poruchni_zv"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3460"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3460"
  ["name"]=>
  string(14) "Поручни"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(11) "poruchni_zv"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3460"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
 [20]=>
 array(24) {
  [0]=>
  string(4) "3447"
  [1]=>
  string(14) "Стаканы"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(10) "stakany_gc"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3447"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3447"
  ["name"]=>
  string(14) "Стаканы"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(10) "stakany_gc"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3447"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
 }
}
Geesa аксессуары для ванной комнаты
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00

+7 (968) 876-77-38

Информация о доставках
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 

 

Главная Аксессуары для ванной Аксессуары Geesa

Аксессуары Geesa

    < Нет продуктов >

Основанная в Голландии в 1885 году, компания Geesa давно известна всем любителям аксессуаров для ванных комнат. Функциональность, отличный дизайн, элегантность прослеживаются буквально во всех мелочах. При этом высокое качество продукции определяется не только качеством работы заводов компании, но и выбором материалов. Хромирование и никелирование каждой детали делается довольно заметной толщиной в 12 микрон, что позволяет поставить срок службы каждому аксессуару более 10 лет. Хромированная латунь оказалась тем самым удачным коррозионностойким материалом, который сделал аксессуары Geesa всемирно известными.

При этом компания уделила немало внимания конкретным запросам своих клиентов. Вы можете выбрать серию с дизайном плавных форм, лаконичный модерн арт, специально разработанный дизайн для отеля, наконец, самый оригинальный дизайн NEMOX, имеющий изящные округлые очертания.

Если у Вас остались вопросы, просто позвоните нам!

 

Корзина
Товар добавлен в корзину!