array(16) {
 [0]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(4) "7111"
  [1]=>
  string(8) "Cersanit"
  [2]=>
  string(2) "39"
  [3]=>
  string(24) "unitaz-kompakty-cersanit"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "7111"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7111"
  ["name"]=>
  string(8) "Cersanit"
  ["products_count"]=>
  string(2) "39"
  ["slug"]=>
  string(24) "unitaz-kompakty-cersanit"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7111"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [1]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(5) "10798"
  [1]=>
  string(5) "Della"
  [2]=>
  string(2) "24"
  [3]=>
  string(34) "podvesnye-i-napolnye-unitazy-della"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "10798"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10798"
  ["name"]=>
  string(5) "Della"
  ["products_count"]=>
  string(2) "24"
  ["slug"]=>
  string(34) "podvesnye-i-napolnye-unitazy-della"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10798"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [2]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(5) "10910"
  [1]=>
  string(11) "Gustavsberg"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(50) "unitazy-s-bachkom-podvesnye-i-napolnye-gustavsberg"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "10910"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10910"
  ["name"]=>
  string(11) "Gustavsberg"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(50) "unitazy-s-bachkom-podvesnye-i-napolnye-gustavsberg"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10910"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [3]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(5) "10857"
  [1]=>
  string(4) "Jika"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(31) "unitazy-napolnye-podvesnye-jika"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "10857"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10857"
  ["name"]=>
  string(4) "Jika"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(31) "unitazy-napolnye-podvesnye-jika"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10857"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [4]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(5) "10821"
  [1]=>
  string(6) "Laufen"
  [2]=>
  string(2) "69"
  [3]=>
  string(6) "laufen"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "10821"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10821"
  ["name"]=>
  string(6) "Laufen"
  ["products_count"]=>
  string(2) "69"
  ["slug"]=>
  string(6) "laufen"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10821"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [5]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(5) "10887"
  [1]=>
  string(4) "Roca"
  [2]=>
  string(2) "58"
  [3]=>
  string(58) "roca-unitazy-s-bachkom-podvesnye-unitazy-dlya-installyacij"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "10887"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10887"
  ["name"]=>
  string(4) "Roca"
  ["products_count"]=>
  string(2) "58"
  ["slug"]=>
  string(58) "roca-unitazy-s-bachkom-podvesnye-unitazy-dlya-installyacij"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10887"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [6]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(5) "10895"
  [1]=>
  string(6) "Sanita"
  [2]=>
  string(2) "28"
  [3]=>
  string(33) "unitazy-s-bachkom-kompakty-sanita"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "10895"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10895"
  ["name"]=>
  string(6) "Sanita"
  ["products_count"]=>
  string(2) "28"
  ["slug"]=>
  string(33) "unitazy-s-bachkom-kompakty-sanita"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10895"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [7]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(5) "10817"
  [1]=>
  string(11) "Sanita Luxe"
  [2]=>
  string(2) "20"
  [3]=>
  string(40) "podvesnye-i-napolnye-unitazy-sanita-luxe"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "10817"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10817"
  ["name"]=>
  string(11) "Sanita Luxe"
  ["products_count"]=>
  string(2) "20"
  ["slug"]=>
  string(40) "podvesnye-i-napolnye-unitazy-sanita-luxe"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10817"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [8]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(5) "10816"
  [1]=>
  string(6) "Santek"
  [2]=>
  string(2) "22"
  [3]=>
  string(35) "unitazy-napolnye-i-podvesnye-santek"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "10816"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10816"
  ["name"]=>
  string(6) "Santek"
  ["products_count"]=>
  string(2) "22"
  ["slug"]=>
  string(35) "unitazy-napolnye-i-podvesnye-santek"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10816"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [9]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(5) "10830"
  [1]=>
  string(5) "Vitra"
  [2]=>
  string(2) "54"
  [3]=>
  string(5) "vitra"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "10830"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10830"
  ["name"]=>
  string(5) "Vitra"
  ["products_count"]=>
  string(2) "54"
  ["slug"]=>
  string(5) "vitra"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10830"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [10]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(4) "6185"
  [1]=>
  string(18) "Моноблоки"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(9) "monobloki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "6185"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6185"
  ["name"]=>
  string(18) "Моноблоки"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(9) "monobloki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "6185"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [11]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(4) "6189"
  [1]=>
  string(18) "Подвесные"
  [2]=>
  string(3) "101"
  [3]=>
  string(17) "unitazy-podvesnye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "6189"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6189"
  ["name"]=>
  string(18) "Подвесные"
  ["products_count"]=>
  string(3) "101"
  ["slug"]=>
  string(17) "unitazy-podvesnye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "6189"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [12]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(4) "6190"
  [1]=>
  string(20) "Приставные"
  [2]=>
  string(2) "28"
  [3]=>
  string(18) "unitazy-pristavnye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "6190"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6190"
  ["name"]=>
  string(20) "Приставные"
  ["products_count"]=>
  string(2) "28"
  ["slug"]=>
  string(18) "unitazy-pristavnye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "6190"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [13]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(4) "6186"
  [1]=>
  string(14) "Угловые"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(16) "uglovye-kompakty"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "6186"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6186"
  ["name"]=>
  string(14) "Угловые"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(16) "uglovye-kompakty"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "6186"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [14]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(4) "6188"
  [1]=>
  string(31) "Унитазы-компакты"
  [2]=>
  string(3) "222"
  [3]=>
  string(14) "unitaz-kompakt"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "6188"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6188"
  ["name"]=>
  string(31) "Унитазы-компакты"
  ["products_count"]=>
  string(3) "222"
  ["slug"]=>
  string(14) "unitaz-kompakt"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "6188"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
 [15]=>
 array(22) {
  [0]=>
  string(4) "6187"
  [1]=>
  string(31) "Компакты цветные"
  [2]=>
  string(2) "13"
  [3]=>
  string(16) "kompakty-cvetnye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(8) "Цвет"
  [6]=>
  string(4) "6187"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6187"
  ["name"]=>
  string(31) "Компакты цветные"
  ["products_count"]=>
  string(2) "13"
  ["slug"]=>
  string(16) "kompakty-cvetnye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(8) "Цвет"
  ["itemID"]=>
  string(4) "6187"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
 }
}
Унитазы для ванной комнаты в интернет магазине "Ванна и Я" (Страница №2.2)
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00

+7 (968) 876-77-38

Информация о доставках
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Производитель
+ Высота, см
от до
+ Длина, см
от до
+ Ширина, см
от до
+ Тип
+ Форма
+ Конструкция чаши
+ Смыв чаши
+ Арматура слива
+ Направление выпуска
+ Сиденье
+ Микролифт
+ Функция биде
+ Фурнитура
+ Цвет

 

Главная Санфаянс Унитазы

Унитазы

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

<  1  2  3  4  5  6  7   ...  9   >

 

Корзина
Товар добавлен в корзину!