array(29) {
 [0]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9733"
  [1]=>
  string(7) "CALIPSO"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(36) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-calipso"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9733"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9733"
  ["name"]=>
  string(7) "CALIPSO"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(36) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-calipso"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9733"
 }
 [1]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9742"
  [1]=>
  string(5) "COROT"
  [2]=>
  string(2) "11"
  [3]=>
  string(34) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-corot"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9742"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9742"
  ["name"]=>
  string(5) "COROT"
  ["products_count"]=>
  string(2) "11"
  ["slug"]=>
  string(34) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-corot"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9742"
 }
 [2]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9734"
  [1]=>
  string(7) "EDIFICE"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(36) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-edifice"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9734"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9734"
  ["name"]=>
  string(7) "EDIFICE"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(36) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-edifice"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9734"
 }
 [3]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9741"
  [1]=>
  string(7) "GEZANNE"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(36) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-gezanne"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9741"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9741"
  ["name"]=>
  string(7) "GEZANNE"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(36) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-gezanne"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9741"
 }
 [4]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9736"
  [1]=>
  string(4) "LEAF"
  [2]=>
  string(2) "15"
  [3]=>
  string(33) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-leaf"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9736"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9736"
  ["name"]=>
  string(4) "LEAF"
  ["products_count"]=>
  string(2) "15"
  ["slug"]=>
  string(33) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-leaf"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9736"
 }
 [5]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9738"
  [1]=>
  string(5) "MIRRO"
  [2]=>
  string(2) "13"
  [3]=>
  string(34) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-mirro"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9738"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9738"
  ["name"]=>
  string(5) "MIRRO"
  ["products_count"]=>
  string(2) "13"
  ["slug"]=>
  string(34) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-mirro"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9738"
 }
 [6]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9735"
  [1]=>
  string(10) "MIRRO PLUS"
  [2]=>
  string(2) "11"
  [3]=>
  string(39) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-mirro-plus"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9735"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9735"
  ["name"]=>
  string(10) "MIRRO PLUS"
  ["products_count"]=>
  string(2) "11"
  ["slug"]=>
  string(39) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-mirro-plus"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9735"
 }
 [7]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9739"
  [1]=>
  string(5) "MONET"
  [2]=>
  string(2) "15"
  [3]=>
  string(34) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-monet"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9739"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9739"
  ["name"]=>
  string(5) "MONET"
  ["products_count"]=>
  string(2) "15"
  ["slug"]=>
  string(34) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-monet"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9739"
 }
 [8]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9740"
  [1]=>
  string(6) "RENIOR"
  [2]=>
  string(2) "15"
  [3]=>
  string(35) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-renior"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9740"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9740"
  ["name"]=>
  string(6) "RENIOR"
  ["products_count"]=>
  string(2) "15"
  ["slug"]=>
  string(35) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-renior"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9740"
 }
 [9]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9737"
  [1]=>
  string(4) "VICO"
  [2]=>
  string(2) "15"
  [3]=>
  string(33) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-vico"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "9737"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9737"
  ["name"]=>
  string(4) "VICO"
  ["products_count"]=>
  string(2) "15"
  ["slug"]=>
  string(33) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis-vico"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9737"
 }
 [10]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9757"
  [1]=>
  string(10) "Вёдра"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(9) "vyodra_7b"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9757"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9757"
  ["name"]=>
  string(10) "Вёдра"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(9) "vyodra_7b"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9757"
 }
 [11]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9755"
  [1]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(34) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca_fh"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9755"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9755"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(34) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca_fh"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9755"
 }
 [12]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9749"
  [1]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  [2]=>
  string(2) "31"
  [3]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_jf"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9749"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9749"
  ["name"]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(2) "31"
  ["slug"]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_jf"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9749"
 }
 [13]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9754"
  [1]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  [2]=>
  string(2) "19"
  [3]=>
  string(36) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty_87"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9754"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9754"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  ["products_count"]=>
  string(2) "19"
  ["slug"]=>
  string(36) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty_87"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9754"
 }
 [14]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9751"
  [1]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(34) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha_rb"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9751"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9751"
  ["name"]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(34) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha_rb"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9751"
 }
 [15]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9750"
  [1]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(30) "derzhateli-tualetnoj-bumagi_rl"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9750"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9750"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(30) "derzhateli-tualetnoj-bumagi_rl"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9750"
 }
 [16]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9759"
  [1]=>
  string(27) "Держатели фена"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(18) "derzhateli-fena_yb"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9759"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9759"
  ["name"]=>
  string(27) "Держатели фена"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(18) "derzhateli-fena_yb"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9759"
 }
 [17]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9752"
  [1]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  [2]=>
  string(1) "8"
  [3]=>
  string(13) "dispensery_yb"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9752"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9752"
  ["name"]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  ["products_count"]=>
  string(1) "8"
  ["slug"]=>
  string(13) "dispensery_yb"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9752"
 }
 [18]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9747"
  [1]=>
  string(12) "Ёршики"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(11) "yorshiki_e8"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9747"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9747"
  ["name"]=>
  string(12) "Ёршики"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(11) "yorshiki_e8"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9747"
 }
 [19]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9753"
  [1]=>
  string(30) "Комбинированные"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(18) "kombinirovannye_eb"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9753"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9753"
  ["name"]=>
  string(30) "Комбинированные"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(18) "kombinirovannye_eb"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9753"
 }
 [20]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9756"
  [1]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(25) "kosmeticheskie-zerkala_jw"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9756"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9756"
  ["name"]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(25) "kosmeticheskie-zerkala_jw"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9756"
 }
 [21]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9743"
  [1]=>
  string(47) "Косметические контейнеры"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(28) "kosmeticheskie-kontejnery_8n"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9743"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9743"
  ["name"]=>
  string(47) "Косметические контейнеры"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(28) "kosmeticheskie-kontejnery_8n"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9743"
 }
 [22]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9744"
  [1]=>
  string(12) "Крючки"
  [2]=>
  string(2) "25"
  [3]=>
  string(11) "krjuchki_hn"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9744"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9744"
  ["name"]=>
  string(12) "Крючки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "25"
  ["slug"]=>
  string(11) "krjuchki_hn"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9744"
 }
 [23]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9745"
  [1]=>
  string(16) "Мыльницы"
  [2]=>
  string(2) "16"
  [3]=>
  string(10) "mylnicy_2i"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9745"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9745"
  ["name"]=>
  string(16) "Мыльницы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "16"
  ["slug"]=>
  string(10) "mylnicy_2i"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9745"
 }
 [24]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9761"
  [1]=>
  string(20) "Пепельницы"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(12) "pepelnicy_bd"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9761"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9761"
  ["name"]=>
  string(20) "Пепельницы"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(12) "pepelnicy_bd"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9761"
 }
 [25]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9748"
  [1]=>
  string(10) "Полки"
  [2]=>
  string(2) "16"
  [3]=>
  string(8) "polki_m3"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9748"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9748"
  ["name"]=>
  string(10) "Полки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "16"
  ["slug"]=>
  string(8) "polki_m3"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9748"
 }
 [26]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9760"
  [1]=>
  string(14) "Поручни"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(11) "poruchni_jx"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9760"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9760"
  ["name"]=>
  string(14) "Поручни"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(11) "poruchni_jx"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9760"
 }
 [27]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9746"
  [1]=>
  string(14) "Стаканы"
  [2]=>
  string(2) "19"
  [3]=>
  string(10) "stakany_g2"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9746"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9746"
  ["name"]=>
  string(14) "Стаканы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "19"
  ["slug"]=>
  string(10) "stakany_g2"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9746"
 }
 [28]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9758"
  [1]=>
  string(12) "Стойки"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(9) "stojki_qc"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "9758"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9758"
  ["name"]=>
  string(12) "Стойки"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(9) "stojki_qc"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9758"
 }
}
Аксессуары для ванной IDDIS
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Высота, см
от до
+ Ширина, см
от до
+ Глубина, см
от до
+ Метод крепления
+ Тип
+ Материал
+ Монтаж

 

Главная Аксессуары для ванной Аксессуары IDDIS

Аксессуары для ванной комнаты IDDIS

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4   >

Изготовленные из латуни стильные и функциональные аксессуары для ванной комнаты от российского производителя (IDDIS) Иддис придадут вашей ванной комнате законченный современный внешний вид и будут радовать Вас долгие годы. Гарантия на продукцию IDDIS составляет пять лет, а увеличенное никель-хромовое покрытие, превышающее по толщине евпропейские стандарты, не оставляет сомнения что аксессуары для ванной прослужат гораздо дольше.

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!