array(56) {
 [0]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5006"
  [1]=>
  string(45) "Керамические аксессуары"
  [2]=>
  string(3) "287"
  [3]=>
  string(8) "keramika"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(16) "Материал"
  [6]=>
  string(4) "5006"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5006"
  ["name"]=>
  string(45) "Керамические аксессуары"
  ["products_count"]=>
  string(3) "287"
  ["slug"]=>
  string(8) "keramika"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(16) "Материал"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5006"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [1]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11133"
  [1]=>
  string(43) "Пластиковые аксессуары"
  [2]=>
  string(2) "25"
  [3]=>
  string(55) "aksessuary-dlya-vannoj-komnaty-iz-plastika-na-prisoskax"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(16) "Материал"
  [6]=>
  string(5) "11133"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11133"
  ["name"]=>
  string(43) "Пластиковые аксессуары"
  ["products_count"]=>
  string(2) "25"
  ["slug"]=>
  string(55) "aksessuary-dlya-vannoj-komnaty-iz-plastika-na-prisoskax"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(16) "Материал"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11133"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [2]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11116"
  [1]=>
  string(16) "Хрусталь"
  [2]=>
  string(2) "30"
  [3]=>
  string(33) "xrustalnye-aksessuary-dlya-vannoj"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(16) "Материал"
  [6]=>
  string(5) "11116"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11116"
  ["name"]=>
  string(16) "Хрусталь"
  ["products_count"]=>
  string(2) "30"
  ["slug"]=>
  string(33) "xrustalnye-aksessuary-dlya-vannoj"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(16) "Материал"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11116"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [3]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "1671"
  [1]=>
  string(32) "Аксессуары ART&MAX  "
  [2]=>
  string(3) "617"
  [3]=>
  string(6) "artmax"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "1671"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1671"
  ["name"]=>
  string(32) "Аксессуары ART&MAX  "
  ["products_count"]=>
  string(3) "617"
  ["slug"]=>
  string(6) "artmax"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "1671"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [4]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5980"
  [1]=>
  string(27) "Аксессуары 3SC  "
  [2]=>
  string(3) "245"
  [3]=>
  string(3) "3sc"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "5980"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5980"
  ["name"]=>
  string(27) "Аксессуары 3SC  "
  ["products_count"]=>
  string(3) "245"
  ["slug"]=>
  string(3) "3sc"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5980"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [5]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "1414"
  [1]=>
  string(29) "Аксессуары Artwelle"
  [2]=>
  string(2) "62"
  [3]=>
  string(8) "artwelle"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "1414"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1414"
  ["name"]=>
  string(29) "Аксессуары Artwelle"
  ["products_count"]=>
  string(2) "62"
  ["slug"]=>
  string(8) "artwelle"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "1414"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [6]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11268"
  [1]=>
  string(30) "Аксессуары Bemeta  "
  [2]=>
  string(3) "397"
  [3]=>
  string(29) "aksessuary-dlya-vannoj-bemeta"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(5) "11268"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11268"
  ["name"]=>
  string(30) "Аксессуары Bemeta  "
  ["products_count"]=>
  string(3) "397"
  ["slug"]=>
  string(29) "aksessuary-dlya-vannoj-bemeta"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11268"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [7]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5797"
  [1]=>
  string(28) "Аксессуары BISK  "
  [2]=>
  string(2) "30"
  [3]=>
  string(4) "bisk"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "5797"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5797"
  ["name"]=>
  string(28) "Аксессуары BISK  "
  ["products_count"]=>
  string(2) "30"
  ["slug"]=>
  string(4) "bisk"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5797"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [8]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11081"
  [1]=>
  string(30) "Аксессуары Boheme  "
  [2]=>
  string(3) "259"
  [3]=>
  string(6) "boheme"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(5) "11081"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11081"
  ["name"]=>
  string(30) "Аксессуары Boheme  "
  ["products_count"]=>
  string(3) "259"
  ["slug"]=>
  string(6) "boheme"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11081"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [9]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "6028"
  [1]=>
  string(29) "Аксессуары Ellux  "
  [2]=>
  string(3) "169"
  [3]=>
  string(5) "ellux"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "6028"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6028"
  ["name"]=>
  string(29) "Аксессуары Ellux  "
  ["products_count"]=>
  string(3) "169"
  ["slug"]=>
  string(5) "ellux"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "6028"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [10]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(3) "446"
  [1]=>
  string(24) "Аксессуары FBS"
  [2]=>
  string(3) "924"
  [3]=>
  string(3) "fbs"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(3) "446"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(3) "446"
  ["name"]=>
  string(24) "Аксессуары FBS"
  ["products_count"]=>
  string(3) "924"
  ["slug"]=>
  string(3) "fbs"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(3) "446"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [11]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5013"
  [1]=>
  string(30) "Аксессуары Fixsen  "
  [2]=>
  string(3) "388"
  [3]=>
  string(6) "fixsen"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "5013"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5013"
  ["name"]=>
  string(30) "Аксессуары Fixsen  "
  ["products_count"]=>
  string(3) "388"
  ["slug"]=>
  string(6) "fixsen"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5013"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [12]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "1322"
  [1]=>
  string(26) "Аксессуары Geesa"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(5) "geesa"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "1322"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1322"
  ["name"]=>
  string(26) "Аксессуары Geesa"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(5) "geesa"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "1322"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [13]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11132"
  [1]=>
  string(28) "Аксессуары Grampus"
  [2]=>
  string(2) "78"
  [3]=>
  string(30) "grampus-aksessuary-dlya-vannoj"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(5) "11132"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11132"
  ["name"]=>
  string(28) "Аксессуары Grampus"
  ["products_count"]=>
  string(2) "78"
  ["slug"]=>
  string(30) "grampus-aksessuary-dlya-vannoj"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11132"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [14]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2486"
  [1]=>
  string(29) "Аксессуары GroWelle"
  [2]=>
  string(2) "36"
  [3]=>
  string(11) "growelle_0y"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "2486"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2486"
  ["name"]=>
  string(29) "Аксессуары GroWelle"
  ["products_count"]=>
  string(2) "36"
  ["slug"]=>
  string(11) "growelle_0y"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2486"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [15]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "1067"
  [1]=>
  string(26) "Аксессуары Hayta"
  [2]=>
  string(2) "87"
  [3]=>
  string(5) "hayta"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "1067"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1067"
  ["name"]=>
  string(26) "Аксессуары Hayta"
  ["products_count"]=>
  string(2) "87"
  ["slug"]=>
  string(5) "hayta"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "1067"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [16]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "9732"
  [1]=>
  string(29) "Аксессуары IDDIS  "
  [2]=>
  string(3) "134"
  [3]=>
  string(28) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "9732"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9732"
  ["name"]=>
  string(29) "Аксессуары IDDIS  "
  ["products_count"]=>
  string(3) "134"
  ["slug"]=>
  string(28) "aksessyari-dlya-vannoi-iddis"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9732"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [17]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "1174"
  [1]=>
  string(31) "Аксессуары Langberger"
  [2]=>
  string(3) "209"
  [3]=>
  string(10) "langberger"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "1174"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1174"
  ["name"]=>
  string(31) "Аксессуары Langberger"
  ["products_count"]=>
  string(3) "209"
  ["slug"]=>
  string(10) "langberger"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "1174"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [18]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5976"
  [1]=>
  string(30) "Аксессуары LineaG  "
  [2]=>
  string(2) "44"
  [3]=>
  string(17) "aksessuary-lineag"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "5976"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5976"
  ["name"]=>
  string(30) "Аксессуары LineaG  "
  ["products_count"]=>
  string(2) "44"
  ["slug"]=>
  string(17) "aksessuary-lineag"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5976"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [19]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "10722"
  [1]=>
  string(30) "Аксессуары Raiber  "
  [2]=>
  string(2) "82"
  [3]=>
  string(29) "aksessuary-dlya-vannoj-raiber"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(5) "10722"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10722"
  ["name"]=>
  string(30) "Аксессуары Raiber  "
  ["products_count"]=>
  string(2) "82"
  ["slug"]=>
  string(29) "aksessuary-dlya-vannoj-raiber"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10722"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [20]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "1178"
  [1]=>
  string(32) "Аксессуары Rainbowl  "
  [2]=>
  string(3) "195"
  [3]=>
  string(8) "rainbowl"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "1178"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1178"
  ["name"]=>
  string(32) "Аксессуары Rainbowl  "
  ["products_count"]=>
  string(3) "195"
  ["slug"]=>
  string(8) "rainbowl"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "1178"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [21]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(3) "676"
  [1]=>
  string(27) "Аксессуары Schein"
  [2]=>
  string(3) "370"
  [3]=>
  string(6) "schein"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(3) "676"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(3) "676"
  ["name"]=>
  string(27) "Аксессуары Schein"
  ["products_count"]=>
  string(3) "370"
  ["slug"]=>
  string(6) "schein"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(3) "676"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [22]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(3) "825"
  [1]=>
  string(28) "Аксессуары Sorcosa"
  [2]=>
  string(3) "106"
  [3]=>
  string(7) "sorcosa"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(3) "825"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(3) "825"
  ["name"]=>
  string(28) "Аксессуары Sorcosa"
  ["products_count"]=>
  string(3) "106"
  ["slug"]=>
  string(7) "sorcosa"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(3) "825"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [23]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2498"
  [1]=>
  string(36) "Аксессуары Wasser Kraft  "
  [2]=>
  string(3) "465"
  [3]=>
  string(12) "wasser-kraft"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "2498"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2498"
  ["name"]=>
  string(36) "Аксессуары Wasser Kraft  "
  ["products_count"]=>
  string(3) "465"
  ["slug"]=>
  string(12) "wasser-kraft"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2498"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [24]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "1838"
  [1]=>
  string(22) "Зеркала Evoform"
  [2]=>
  string(3) "837"
  [3]=>
  string(7) "evoform"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производитель"
  [6]=>
  string(4) "1838"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1838"
  ["name"]=>
  string(22) "Зеркала Evoform"
  ["products_count"]=>
  string(3) "837"
  ["slug"]=>
  string(7) "evoform"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производитель"
  ["itemID"]=>
  string(4) "1838"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [25]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2491"
  [1]=>
  string(12) "Крючки"
  [2]=>
  string(3) "445"
  [3]=>
  string(8) "krjuchki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2491"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2491"
  ["name"]=>
  string(12) "Крючки"
  ["products_count"]=>
  string(3) "445"
  ["slug"]=>
  string(8) "krjuchki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2491"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [26]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2493"
  [1]=>
  string(16) "Мыльницы"
  [2]=>
  string(3) "436"
  [3]=>
  string(7) "mylnicy"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2493"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2493"
  ["name"]=>
  string(16) "Мыльницы"
  ["products_count"]=>
  string(3) "436"
  ["slug"]=>
  string(7) "mylnicy"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2493"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [27]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2494"
  [1]=>
  string(12) "Ёршики"
  [2]=>
  string(3) "332"
  [3]=>
  string(10) "yorshiki-f"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2494"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2494"
  ["name"]=>
  string(12) "Ёршики"
  ["products_count"]=>
  string(3) "332"
  ["slug"]=>
  string(10) "yorshiki-f"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2494"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [28]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2495"
  [1]=>
  string(10) "Полки"
  [2]=>
  string(3) "686"
  [3]=>
  string(5) "polki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2495"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2495"
  ["name"]=>
  string(10) "Полки"
  ["products_count"]=>
  string(3) "686"
  ["slug"]=>
  string(5) "polki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2495"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [29]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2490"
  [1]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  [2]=>
  string(3) "353"
  [3]=>
  string(13) "derzhateli-tb"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2490"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2490"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  ["products_count"]=>
  string(3) "353"
  ["slug"]=>
  string(13) "derzhateli-tb"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2490"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [30]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3263"
  [1]=>
  string(20) "Настольные"
  [2]=>
  string(3) "154"
  [3]=>
  string(9) "nastolnye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "3263"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3263"
  ["name"]=>
  string(20) "Настольные"
  ["products_count"]=>
  string(3) "154"
  ["slug"]=>
  string(9) "nastolnye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3263"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [31]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11134"
  [1]=>
  string(16) "Этажерки"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(29) "etazherki-dlya-vannoj-komnaty"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11134"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11134"
  ["name"]=>
  string(16) "Этажерки"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(29) "etazherki-dlya-vannoj-komnaty"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11134"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [32]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2492"
  [1]=>
  string(14) "Стаканы"
  [2]=>
  string(3) "379"
  [3]=>
  string(7) "stakany"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2492"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2492"
  ["name"]=>
  string(14) "Стаканы"
  ["products_count"]=>
  string(3) "379"
  ["slug"]=>
  string(7) "stakany"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2492"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [33]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2489"
  [1]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  [2]=>
  string(3) "850"
  [3]=>
  string(10) "derzhateli"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2489"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2489"
  ["name"]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(3) "850"
  ["slug"]=>
  string(10) "derzhateli"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2489"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [34]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2541"
  [1]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  [2]=>
  string(2) "96"
  [3]=>
  string(31) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2541"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2541"
  ["name"]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  ["products_count"]=>
  string(2) "96"
  ["slug"]=>
  string(31) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2541"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [35]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2522"
  [1]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  [2]=>
  string(3) "273"
  [3]=>
  string(13) "dispensery_rz"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2522"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2522"
  ["name"]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  ["products_count"]=>
  string(3) "273"
  ["slug"]=>
  string(13) "dispensery_rz"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2522"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [36]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2523"
  [1]=>
  string(30) "Комбинированные"
  [2]=>
  string(3) "168"
  [3]=>
  string(18) "kombinirovannye_v3"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2523"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2523"
  ["name"]=>
  string(30) "Комбинированные"
  ["products_count"]=>
  string(3) "168"
  ["slug"]=>
  string(18) "kombinirovannye_v3"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2523"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [37]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2540"
  [1]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  [2]=>
  string(3) "137"
  [3]=>
  string(25) "derzhateli-zubnyh-shyotok"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2540"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2540"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  ["products_count"]=>
  string(3) "137"
  ["slug"]=>
  string(25) "derzhateli-zubnyh-shyotok"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2540"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [38]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2525"
  [1]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  [2]=>
  string(2) "29"
  [3]=>
  string(34) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca_lq"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2525"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2525"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(2) "29"
  ["slug"]=>
  string(34) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca_lq"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2525"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [39]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2528"
  [1]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  [2]=>
  string(2) "43"
  [3]=>
  string(22) "kosmeticheskie-zerkala"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2528"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2528"
  ["name"]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  ["products_count"]=>
  string(2) "43"
  ["slug"]=>
  string(22) "kosmeticheskie-zerkala"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2528"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [40]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2524"
  [1]=>
  string(10) "Вёдра"
  [2]=>
  string(2) "37"
  [3]=>
  string(9) "vyodra_g5"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2524"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2524"
  ["name"]=>
  string(10) "Вёдра"
  ["products_count"]=>
  string(2) "37"
  ["slug"]=>
  string(9) "vyodra_g5"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2524"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [41]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2538"
  [1]=>
  string(18) "Газетницы"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(9) "gazetnicy"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2538"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2538"
  ["name"]=>
  string(18) "Газетницы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(9) "gazetnicy"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2538"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [42]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2536"
  [1]=>
  string(12) "Стойки"
  [2]=>
  string(2) "99"
  [3]=>
  string(6) "stojki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2536"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2536"
  ["name"]=>
  string(12) "Стойки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "99"
  ["slug"]=>
  string(6) "stojki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2536"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [43]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2531"
  [1]=>
  string(27) "Держатели фена"
  [2]=>
  string(2) "36"
  [3]=>
  string(15) "derzhateli-fena"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2531"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2531"
  ["name"]=>
  string(27) "Держатели фена"
  ["products_count"]=>
  string(2) "36"
  ["slug"]=>
  string(15) "derzhateli-fena"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2531"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [44]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2533"
  [1]=>
  string(15) "Поручни "
  [2]=>
  string(2) "30"
  [3]=>
  string(9) "poruchni-"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2533"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2533"
  ["name"]=>
  string(15) "Поручни "
  ["products_count"]=>
  string(2) "30"
  ["slug"]=>
  string(9) "poruchni-"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2533"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [45]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2543"
  [1]=>
  string(50) "Держатели запасных рулонов"
  [2]=>
  string(2) "34"
  [3]=>
  string(27) "derzhateli-zapasnyh-rulonov"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2543"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2543"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели запасных рулонов"
  ["products_count"]=>
  string(2) "34"
  ["slug"]=>
  string(27) "derzhateli-zapasnyh-rulonov"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2543"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [46]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2539"
  [1]=>
  string(45) "Косметический контейнер"
  [2]=>
  string(2) "31"
  [3]=>
  string(24) "kosmeticheskij-kontejner"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2539"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2539"
  ["name"]=>
  string(45) "Косметический контейнер"
  ["products_count"]=>
  string(2) "31"
  ["slug"]=>
  string(24) "kosmeticheskij-kontejner"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2539"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [47]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2535"
  [1]=>
  string(20) "Пепельницы"
  [2]=>
  string(2) "13"
  [3]=>
  string(9) "pepelnicy"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2535"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2535"
  ["name"]=>
  string(20) "Пепельницы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "13"
  ["slug"]=>
  string(9) "pepelnicy"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2535"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [48]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2542"
  [1]=>
  string(12) "Штанги"
  [2]=>
  string(2) "46"
  [3]=>
  string(7) "shtangi"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2542"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2542"
  ["name"]=>
  string(12) "Штанги"
  ["products_count"]=>
  string(2) "46"
  ["slug"]=>
  string(7) "shtangi"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2542"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [49]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2499"
  [1]=>
  string(27) "Донные клапаны"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(14) "donnye-klapany"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2499"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2499"
  ["name"]=>
  string(27) "Донные клапаны"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(14) "donnye-klapany"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2499"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [50]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2532"
  [1]=>
  string(41) "Декоративные элементы"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(21) "dekorativnye-elementy"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2532"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2532"
  ["name"]=>
  string(41) "Декоративные элементы"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(21) "dekorativnye-elementy"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2532"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [51]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2663"
  [1]=>
  string(22) "Светильники"
  [2]=>
  string(2) "28"
  [3]=>
  string(13) "svetilniki_ft"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2663"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2663"
  ["name"]=>
  string(22) "Светильники"
  ["products_count"]=>
  string(2) "28"
  ["slug"]=>
  string(13) "svetilniki_ft"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2663"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [52]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2563"
  [1]=>
  string(27) "Запасные части"
  [2]=>
  string(2) "39"
  [3]=>
  string(18) "zapasnye-chasti_pd"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2563"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2563"
  ["name"]=>
  string(27) "Запасные части"
  ["products_count"]=>
  string(2) "39"
  ["slug"]=>
  string(18) "zapasnye-chasti_pd"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2563"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [53]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3257"
  [1]=>
  string(12) "Бронза"
  [2]=>
  string(3) "219"
  [3]=>
  string(6) "bronza"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(8) "Цвет"
  [6]=>
  string(4) "3257"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3257"
  ["name"]=>
  string(12) "Бронза"
  ["products_count"]=>
  string(3) "219"
  ["slug"]=>
  string(6) "bronza"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(8) "Цвет"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3257"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [54]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3258"
  [1]=>
  string(12) "Золото"
  [2]=>
  string(3) "114"
  [3]=>
  string(6) "zoloto"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(8) "Цвет"
  [6]=>
  string(4) "3258"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3258"
  ["name"]=>
  string(12) "Золото"
  ["products_count"]=>
  string(3) "114"
  ["slug"]=>
  string(6) "zoloto"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(8) "Цвет"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3258"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [55]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5148"
  [1]=>
  string(30) "Черный с золотом"
  [2]=>
  string(2) "29"
  [3]=>
  string(17) "chernyj-s-zolotom"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(8) "Цвет"
  [6]=>
  string(4) "5148"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5148"
  ["name"]=>
  string(30) "Черный с золотом"
  ["products_count"]=>
  string(2) "29"
  ["slug"]=>
  string(17) "chernyj-s-zolotom"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(8) "Цвет"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5148"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
}
Купить комплекты аксессуаров для ванной комнаты и туалета Германия и Италия, цена (Страница №3.4)
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Производитель
+ Страна
+ Тип
+ Материал
+ Монтаж
+ Цвет

 

Главная Аксессуары для ванной

Аксессуары для ванной комнаты и туалета Германия, Италия

Материал
Производитель
Тип
Цвет

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

<  1  2  3  4  5  6  7  8   ...  144   >

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!