array(55) {
 [0]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2925"
  [1]=>
  string(14) "Альпина"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(6) "alpina"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2925"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2925"
  ["name"]=>
  string(14) "Альпина"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(6) "alpina"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2925"
 }
 [1]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2926"
  [1]=>
  string(14) "Альтаир"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(6) "altair"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2926"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2926"
  ["name"]=>
  string(14) "Альтаир"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(6) "altair"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2926"
 }
 [2]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2949"
  [1]=>
  string(14) "Америна"
  [2]=>
  string(2) "61"
  [3]=>
  string(7) "amerina"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2949"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2949"
  ["name"]=>
  string(14) "Америна"
  ["products_count"]=>
  string(2) "61"
  ["slug"]=>
  string(7) "amerina"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2949"
 }
 [3]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2955"
  [1]=>
  string(8) "Ария"
  [2]=>
  string(2) "73"
  [3]=>
  string(5) "arija"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2955"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2955"
  ["name"]=>
  string(8) "Ария"
  ["products_count"]=>
  string(2) "73"
  ["slug"]=>
  string(5) "arija"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2955"
 }
 [4]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2957"
  [1]=>
  string(12) "Аттика"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(6) "attika"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2957"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2957"
  ["name"]=>
  string(12) "Аттика"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(6) "attika"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2957"
 }
 [5]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3238"
  [1]=>
  string(10) "Блент"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(5) "blent"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3238"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3238"
  ["name"]=>
  string(10) "Блент"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(5) "blent"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3238"
 }
 [6]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7046"
  [1]=>
  string(14) "Брайтон"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(7) "brajton"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "7046"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7046"
  ["name"]=>
  string(14) "Брайтон"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(7) "brajton"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7046"
 }
 [7]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2958"
  [1]=>
  string(16) "Валенсия"
  [2]=>
  string(2) "20"
  [3]=>
  string(9) "valensija"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2958"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2958"
  ["name"]=>
  string(16) "Валенсия"
  ["products_count"]=>
  string(2) "20"
  ["slug"]=>
  string(9) "valensija"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2958"
 }
 [8]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2964"
  [1]=>
  string(14) "Венеция"
  [2]=>
  string(2) "26"
  [3]=>
  string(8) "venecija"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2964"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2964"
  ["name"]=>
  string(14) "Венеция"
  ["products_count"]=>
  string(2) "26"
  ["slug"]=>
  string(8) "venecija"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2964"
 }
 [9]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11050"
  [1]=>
  string(12) "Дакота"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(38) "mebel-dlya-vannoj-akvaton-serii-dakota"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(5) "11050"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11050"
  ["name"]=>
  string(12) "Дакота"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(38) "mebel-dlya-vannoj-akvaton-serii-dakota"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11050"
 }
 [10]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2983"
  [1]=>
  string(12) "Джимми"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(7) "dzhimmi"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2983"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2983"
  ["name"]=>
  string(12) "Джимми"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(7) "dzhimmi"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2983"
 }
 [11]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2984"
  [1]=>
  string(12) "Дионис"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(8) "dionis-1"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2984"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2984"
  ["name"]=>
  string(12) "Дионис"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(8) "dionis-1"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2984"
 }
 [12]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2991"
  [1]=>
  string(8) "Диор"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(4) "dior"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2991"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2991"
  ["name"]=>
  string(8) "Диор"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(4) "dior"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2991"
 }
 [13]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2987"
  [1]=>
  string(10) "Домус"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(5) "domus"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2987"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2987"
  ["name"]=>
  string(10) "Домус"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(5) "domus"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2987"
 }
 [14]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2993"
  [1]=>
  string(12) "Жерона"
  [2]=>
  string(2) "33"
  [3]=>
  string(7) "zherona"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2993"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2993"
  ["name"]=>
  string(12) "Жерона"
  ["products_count"]=>
  string(2) "33"
  ["slug"]=>
  string(7) "zherona"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2993"
 }
 [15]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11148"
  [1]=>
  string(10) "Идель"
  [2]=>
  string(2) "12"
  [3]=>
  string(19) "akvaton-seriya-idel"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(5) "11148"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11148"
  ["name"]=>
  string(10) "Идель"
  ["products_count"]=>
  string(2) "12"
  ["slug"]=>
  string(19) "akvaton-seriya-idel"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11148"
 }
 [16]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3239"
  [1]=>
  string(8) "Йорк"
  [2]=>
  string(2) "41"
  [3]=>
  string(4) "jork"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3239"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3239"
  ["name"]=>
  string(8) "Йорк"
  ["products_count"]=>
  string(2) "41"
  ["slug"]=>
  string(4) "jork"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3239"
 }
 [17]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2995"
  [1]=>
  string(14) "Колибри"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(7) "kolibri"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2995"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2995"
  ["name"]=>
  string(14) "Колибри"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(7) "kolibri"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2995"
 }
 [18]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2997"
  [1]=>
  string(12) "Корнер"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(6) "korner"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2997"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2997"
  ["name"]=>
  string(12) "Корнер"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(6) "korner"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2997"
 }
 [19]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3100"
  [1]=>
  string(16) "Кристалл"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(8) "kristall"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3100"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3100"
  ["name"]=>
  string(16) "Кристалл"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(8) "kristall"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3100"
 }
 [20]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3247"
  [1]=>
  string(8) "Крит"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(4) "krit"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3247"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3247"
  ["name"]=>
  string(8) "Крит"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(4) "krit"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3247"
 }
 [21]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3106"
  [1]=>
  string(17) "Лас-Вегас"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(9) "las-vegas"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3106"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3106"
  ["name"]=>
  string(17) "Лас-Вегас"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(9) "las-vegas"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3106"
 }
 [22]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7048"
  [1]=>
  string(8) "Леон"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(7) "leon_g8"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "7048"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7048"
  ["name"]=>
  string(8) "Леон"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(7) "leon_g8"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7048"
 }
 [23]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7049"
  [1]=>
  string(10) "Лиана"
  [2]=>
  string(2) "15"
  [3]=>
  string(5) "liana"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "7049"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7049"
  ["name"]=>
  string(10) "Лиана"
  ["products_count"]=>
  string(2) "15"
  ["slug"]=>
  string(5) "liana"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7049"
 }
 [24]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3113"
  [1]=>
  string(12) "Логика"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(6) "logika"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3113"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3113"
  ["name"]=>
  string(12) "Логика"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(6) "logika"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3113"
 }
 [25]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3116"
  [1]=>
  string(12) "Мадрид"
  [2]=>
  string(2) "29"
  [3]=>
  string(6) "madrid"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3116"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3116"
  ["name"]=>
  string(12) "Мадрид"
  ["products_count"]=>
  string(2) "29"
  ["slug"]=>
  string(6) "madrid"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3116"
 }
 [26]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3126"
  [1]=>
  string(12) "Майами"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(6) "majami"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3126"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3126"
  ["name"]=>
  string(12) "Майами"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(6) "majami"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3126"
 }
 [27]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "7050"
  [1]=>
  string(10) "Марко"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(5) "marko"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "7050"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7050"
  ["name"]=>
  string(10) "Марко"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(5) "marko"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7050"
 }
 [28]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3127"
  [1]=>
  string(12) "Марсия"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(7) "marsija"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3127"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3127"
  ["name"]=>
  string(12) "Марсия"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(7) "marsija"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3127"
 }
 [29]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3128"
  [1]=>
  string(12) "Минима"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(6) "minima"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3128"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3128"
  ["name"]=>
  string(12) "Минима"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(6) "minima"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3128"
 }
 [30]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3129"
  [1]=>
  string(8) "Мира"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(4) "mira"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3129"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3129"
  ["name"]=>
  string(8) "Мира"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(4) "mira"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3129"
 }
 [31]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11149"
  [1]=>
  string(16) "Мэриленд"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(23) "akvaton-seriya-merilend"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(5) "11149"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11149"
  ["name"]=>
  string(16) "Мэриленд"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(23) "akvaton-seriya-merilend"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11149"
 }
 [32]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3133"
  [1]=>
  string(10) "Норма"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(5) "norma"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3133"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3133"
  ["name"]=>
  string(10) "Норма"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(5) "norma"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3133"
 }
 [33]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3132"
  [1]=>
  string(8) "Онда"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(4) "onda"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3132"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3132"
  ["name"]=>
  string(8) "Онда"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(4) "onda"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3132"
 }
 [34]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2953"
  [1]=>
  string(10) "Отель"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(7) "otel_2s"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "2953"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2953"
  ["name"]=>
  string(10) "Отель"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(7) "otel_2s"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2953"
 }
 [35]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3134"
  [1]=>
  string(10) "Панда"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(5) "panda"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3134"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3134"
  ["name"]=>
  string(10) "Панда"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(5) "panda"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3134"
 }
 [36]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3135"
  [1]=>
  string(13) "Пинта М"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(7) "pinta-m"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3135"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3135"
  ["name"]=>
  string(13) "Пинта М"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(7) "pinta-m"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3135"
 }
 [37]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3136"
  [1]=>
  string(12) "Призма"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(6) "prizma"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3136"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3136"
  ["name"]=>
  string(12) "Призма"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(6) "prizma"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3136"
 }
 [38]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3137"
  [1]=>
  string(12) "Римини"
  [2]=>
  string(2) "16"
  [3]=>
  string(6) "rimini"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3137"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3137"
  ["name"]=>
  string(12) "Римини"
  ["products_count"]=>
  string(2) "16"
  ["slug"]=>
  string(6) "rimini"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3137"
 }
 [39]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3138"
  [1]=>
  string(8) "Роко"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(4) "roko"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3138"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3138"
  ["name"]=>
  string(8) "Роко"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(4) "roko"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3138"
 }
 [40]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3139"
  [1]=>
  string(12) "Сайгон"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(6) "sajgon"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3139"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3139"
  ["name"]=>
  string(12) "Сайгон"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(6) "sajgon"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3139"
 }
 [41]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3151"
  [1]=>
  string(14) "Севилья"
  [2]=>
  string(2) "25"
  [3]=>
  string(7) "sevilja"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3151"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3151"
  ["name"]=>
  string(14) "Севилья"
  ["products_count"]=>
  string(2) "25"
  ["slug"]=>
  string(7) "sevilja"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3151"
 }
 [42]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3177"
  [1]=>
  string(10) "Симпл"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(5) "simpl"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3177"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3177"
  ["name"]=>
  string(10) "Симпл"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(5) "simpl"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3177"
 }
 [43]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "5585"
  [1]=>
  string(14) "Стамбул"
  [2]=>
  string(2) "31"
  [3]=>
  string(7) "stambul"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5585"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5585"
  ["name"]=>
  string(14) "Стамбул"
  ["products_count"]=>
  string(2) "31"
  ["slug"]=>
  string(7) "stambul"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5585"
 }
 [44]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3178"
  [1]=>
  string(10) "Турин"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(5) "turin"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3178"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3178"
  ["name"]=>
  string(10) "Турин"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(5) "turin"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3178"
 }
 [45]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3180"
  [1]=>
  string(12) "Эклипс"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(6) "eklips"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3180"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3180"
  ["name"]=>
  string(12) "Эклипс"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(6) "eklips"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3180"
 }
 [46]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3181"
  [1]=>
  string(10) "Эмили"
  [2]=>
  string(1) "8"
  [3]=>
  string(5) "emili"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3181"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3181"
  ["name"]=>
  string(10) "Эмили"
  ["products_count"]=>
  string(1) "8"
  ["slug"]=>
  string(5) "emili"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3181"
 }
 [47]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3196"
  [1]=>
  string(12) "Эмилья"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(6) "emilja"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "3196"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3196"
  ["name"]=>
  string(12) "Эмилья"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(6) "emilja"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3196"
 }
 [48]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11150"
  [1]=>
  string(6) "Юта"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(19) "akvaton-seriya-yuta"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(5) "11150"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11150"
  ["name"]=>
  string(6) "Юта"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(19) "akvaton-seriya-yuta"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11150"
 }
 [49]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2919"
  [1]=>
  string(18) "Комплекты"
  [2]=>
  string(3) "186"
  [3]=>
  string(12) "komplekty_40"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2919"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2919"
  ["name"]=>
  string(18) "Комплекты"
  ["products_count"]=>
  string(3) "186"
  ["slug"]=>
  string(12) "komplekty_40"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2919"
 }
 [50]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2920"
  [1]=>
  string(34) "Тумбы с раковинами"
  [2]=>
  string(3) "184"
  [3]=>
  string(21) "tumby-s-rakovinami_hc"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2920"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2920"
  ["name"]=>
  string(34) "Тумбы с раковинами"
  ["products_count"]=>
  string(3) "184"
  ["slug"]=>
  string(21) "tumby-s-rakovinami_hc"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2920"
 }
 [51]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2921"
  [1]=>
  string(14) "Зеркала"
  [2]=>
  string(3) "109"
  [3]=>
  string(10) "zerkala_m3"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2921"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2921"
  ["name"]=>
  string(14) "Зеркала"
  ["products_count"]=>
  string(3) "109"
  ["slug"]=>
  string(10) "zerkala_m3"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2921"
 }
 [52]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2922"
  [1]=>
  string(12) "Пеналы"
  [2]=>
  string(2) "76"
  [3]=>
  string(9) "penaly_up"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2922"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2922"
  ["name"]=>
  string(12) "Пеналы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "76"
  ["slug"]=>
  string(9) "penaly_up"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2922"
 }
 [53]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2923"
  [1]=>
  string(45) "Дополнительные предметы"
  [2]=>
  string(2) "50"
  [3]=>
  string(25) "dopolnitelnye-predmety_cl"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2923"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2923"
  ["name"]=>
  string(45) "Дополнительные предметы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "50"
  ["slug"]=>
  string(25) "dopolnitelnye-predmety_cl"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2923"
 }
 [54]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2924"
  [1]=>
  string(29) "Напольные тумбы"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(17) "napolnye-tumby_7t"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "2924"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2924"
  ["name"]=>
  string(29) "Напольные тумбы"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(17) "napolnye-tumby_7t"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2924"
 }
}
Мебель для ванной Акватон
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Тип мебели
+ Открывание дверей
+ Монтаж
+ Форма раковины
+ Ширина., см
от до

 

Мебель для ванной Акватон

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4  5  6   ...  15   >

АКВАТОН – крупнейший производитель мебели для ванной комнаты (далее МВК) в России и СНГ. Компания осуществляет полный цикл производства мебели для ванных комнат, начиная разработки дизайна моделей и заканчивая их сборкой. С момента создания АКВАТОН зарекомендовал себя как надежная и стабильная Компания.

На сегодняшний день АКВАТОН – самая узнаваемая марка, занимающая одно из первых мест на рынке РФ. Компания с большим ассортиментом продукции, часть из которой защищена патентами, собственной конструкторской базой, превосходящими основных конкурентов производственными мощностями, и четкой структурированной клиентской базой гарантировано занимает места на полках магазинов во всех регионах России.

Продукция АКВАТОН – это:

 • новые разработки;
 • инновационные процессы;
 • постоянное внедрение новых технологий;
 • фурнитура и материалы ведущих европейских поставщиков;
 • 3 года гарантии и послегарантийное обслуживание в течение всего срока службы изделия.

Компания АКВАТОН использует в производстве мебели для ванной комнаты материалы, имеющие повышенную влагостойкость. Все материалы, используемые при производстве корпусов и фасадных частей мебели АКВАТОН, закупаются у европейских производителей и соответствуют российским стандартам, что подтверждено сертификатами соответствия.

Корпус мебели изготавливается из панелей влагостойкой ДСП (ВДСП – влагостойкие древесно-стружечные плиты) высшего сорта с обязательным ламинированным покрытием. Фасадные детали изготавливаются из МДФ (Medium Density Fiberboard – древесно-волокнистые плиты средней плотности). Для обеспечения максимальной влагостойкости и изоляции деталей из МДФ применяется 5-тислойная покраска. Отделка корпусов и фасадных частей осуществляется по сложной многоступенчатой технологии лакокрасочными материалами европейских производителей по замкнутому циклу на закрытой линии.

Вся фурнитура, как лицевая, так и крепежная, поставляется европейскими производителями. Благодаря высокому классу станков для обработки зеркал при шлифовании и полировке влагостойкая амальгама не повреждается, поэтому коррозии зеркала не происходит.

Вся продукция торговой марки АКВАТОН проходит многократный контроль качества. Благодаря широкому размерному ряду продукция АКВАТОН может быть установлена в типовых домашних ванных комнатах, малогабаритных санузлах, гостиничных номерах и местах общественного пользования. Из линейки моделей от «эконом» до «премиум» класса покупатель может выбрать мебель любой ширины и дизайна.

Одна из отличительных особенностей производства АКВАТОН – компетентность в вопросах экологии, Компания использует в производстве технологии, отвечающие современным требованиям сохранения качества окружающей среды. АКВАТОН – Марка № 1 в России. Результаты Общенационального голосования в 2009 году показали высокое доверие потребителей к продукции АКВАТОН. В 2011 и в 2013 годах компания вновь победила в конкурсе, подтвердив высокое звание лидера.

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!