array(67) {
 [0]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "10973"
  [1]=>
  string(21) "Без поддона"
  [2]=>
  string(3) "163"
  [3]=>
  string(27) "dushevye-ugolki-bez-poddona"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(27) "Высота поддона"
  [6]=>
  string(5) "10973"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10973"
  ["name"]=>
  string(21) "Без поддона"
  ["products_count"]=>
  string(3) "163"
  ["slug"]=>
  string(27) "dushevye-ugolki-bez-poddona"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(27) "Высота поддона"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10973"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [1]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "10969"
  [1]=>
  string(34) "С высоким поддоном"
  [2]=>
  string(2) "34"
  [3]=>
  string(48) "dushevye-ugolki-s-vysokim-poddonom-vseh-razmerov"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(27) "Высота поддона"
  [6]=>
  string(5) "10969"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10969"
  ["name"]=>
  string(34) "С высоким поддоном"
  ["products_count"]=>
  string(2) "34"
  ["slug"]=>
  string(48) "dushevye-ugolki-s-vysokim-poddonom-vseh-razmerov"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(27) "Высота поддона"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10969"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [2]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "10970"
  [1]=>
  string(32) "С низким поддоном"
  [2]=>
  string(2) "93"
  [3]=>
  string(33) "dushevye-ugolki-s-nizkim-poddonom"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(27) "Высота поддона"
  [6]=>
  string(5) "10970"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10970"
  ["name"]=>
  string(32) "С низким поддоном"
  ["products_count"]=>
  string(2) "93"
  ["slug"]=>
  string(33) "dushevye-ugolki-s-nizkim-poddonom"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(27) "Высота поддона"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10970"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [3]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "10971"
  [1]=>
  string(36) "Со средним поддоном"
  [2]=>
  string(2) "13"
  [3]=>
  string(35) "dushevye-ugolki-so-srednim-poddonom"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(27) "Высота поддона"
  [6]=>
  string(5) "10971"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "10971"
  ["name"]=>
  string(36) "Со средним поддоном"
  ["products_count"]=>
  string(2) "13"
  ["slug"]=>
  string(35) "dushevye-ugolki-so-srednim-poddonom"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(27) "Высота поддона"
  ["itemID"]=>
  string(5) "10971"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [4]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11030"
  [1]=>
  string(12) "Alex Baitler"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(28) "alex-baitler-dushevye-ugolki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11030"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11030"
  ["name"]=>
  string(12) "Alex Baitler"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(28) "alex-baitler-dushevye-ugolki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11030"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [5]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "6113"
  [1]=>
  string(6) "Ammari"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(9) "ammari_9u"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "6113"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6113"
  ["name"]=>
  string(6) "Ammari"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(9) "ammari_9u"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "6113"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [6]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3307"
  [1]=>
  string(7) "Appollo"
  [2]=>
  string(1) "8"
  [3]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-appollo"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3307"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3307"
  ["name"]=>
  string(7) "Appollo"
  ["products_count"]=>
  string(1) "8"
  ["slug"]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-appollo"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3307"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [7]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "9625"
  [1]=>
  string(7) "AquaLux"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(24) "dushevye-ugolki-aqualux2"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "9625"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9625"
  ["name"]=>
  string(7) "AquaLux"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(24) "dushevye-ugolki-aqualux2"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9625"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [8]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3324"
  [1]=>
  string(7) "Aquanet"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-aquanet"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3324"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3324"
  ["name"]=>
  string(7) "Aquanet"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-aquanet"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3324"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [9]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11034"
  [1]=>
  string(5) "Arcus"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-arcus"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11034"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11034"
  ["name"]=>
  string(5) "Arcus"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-arcus"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11034"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [10]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "6304"
  [1]=>
  string(5) "Artex"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(8) "artex_an"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "6304"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6304"
  ["name"]=>
  string(5) "Artex"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(8) "artex_an"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "6304"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [11]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3315"
  [1]=>
  string(6) "Aumeia"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(22) "dushevye-ugolki-aumeia"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3315"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3315"
  ["name"]=>
  string(6) "Aumeia"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(22) "dushevye-ugolki-aumeia"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3315"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [12]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11899"
  [1]=>
  string(4) "BYON"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(8) "byon_u12"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11899"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "1"
  [9]=>
  string(1) "1"
  [10]=>
  string(1) "1"
  [11]=>
  string(1) "1"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11899"
  ["name"]=>
  string(4) "BYON"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(8) "byon_u12"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11899"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "1"
  ["xml11"]=>
  string(1) "1"
  ["xml12"]=>
  string(1) "1"
  ["xml14"]=>
  string(1) "1"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [13]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3310"
  [1]=>
  string(7) "Cezares"
  [2]=>
  string(3) "157"
  [3]=>
  string(24) "dushevye-ugolki-cezares1"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3310"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3310"
  ["name"]=>
  string(7) "Cezares"
  ["products_count"]=>
  string(3) "157"
  ["slug"]=>
  string(24) "dushevye-ugolki-cezares1"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3310"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [14]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11722"
  [1]=>
  string(10) "Costa Mare"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(13) "costa-mare_th"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11722"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11722"
  ["name"]=>
  string(10) "Costa Mare"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(13) "costa-mare_th"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11722"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [15]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11778"
  [1]=>
  string(11) "Duschwelten"
  [2]=>
  string(1) "8"
  [3]=>
  string(11) "duschwelten"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11778"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11778"
  ["name"]=>
  string(11) "Duschwelten"
  ["products_count"]=>
  string(1) "8"
  ["slug"]=>
  string(11) "duschwelten"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11778"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [16]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11038"
  [1]=>
  string(8) "Edelform"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(24) "dushevye-ugolki-edelform"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11038"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11038"
  ["name"]=>
  string(8) "Edelform"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(24) "dushevye-ugolki-edelform"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11038"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [17]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11904"
  [1]=>
  string(8) "Elegansa"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(12) "elegansa_112"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11904"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11904"
  ["name"]=>
  string(8) "Elegansa"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(12) "elegansa_112"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11904"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [18]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "7884"
  [1]=>
  string(8) "Englhome"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(10) "englhome_d"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "7884"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7884"
  ["name"]=>
  string(8) "Englhome"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(10) "englhome_d"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7884"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [19]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3309"
  [1]=>
  string(5) "Erlit"
  [2]=>
  string(2) "20"
  [3]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-erlit"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3309"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3309"
  ["name"]=>
  string(5) "Erlit"
  ["products_count"]=>
  string(2) "20"
  ["slug"]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-erlit"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3309"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [20]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3304"
  [1]=>
  string(5) "Fresh"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-fresh"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3304"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3304"
  ["name"]=>
  string(5) "Fresh"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-fresh"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3304"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [21]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11036"
  [1]=>
  string(5) "Luxus"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(31) "luxus-cheshskie-dushevye-ugolki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11036"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11036"
  ["name"]=>
  string(5) "Luxus"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(31) "luxus-cheshskie-dushevye-ugolki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11036"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [22]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3314"
  [1]=>
  string(7) "Nautico"
  [2]=>
  string(2) "12"
  [3]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-nautico"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3314"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3314"
  ["name"]=>
  string(7) "Nautico"
  ["products_count"]=>
  string(2) "12"
  ["slug"]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-nautico"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3314"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [23]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "9627"
  [1]=>
  string(7) "Niagara"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(10) "niagara_lv"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "9627"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9627"
  ["name"]=>
  string(7) "Niagara"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(10) "niagara_lv"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "9627"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [24]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11048"
  [1]=>
  string(5) "Parly"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(19) "dushevye-ugli-parly"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11048"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11048"
  ["name"]=>
  string(5) "Parly"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(19) "dushevye-ugli-parly"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11048"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [25]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3312"
  [1]=>
  string(6) "Provex"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(22) "dushevye-ugolki-provex"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3312"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3312"
  ["name"]=>
  string(6) "Provex"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(22) "dushevye-ugolki-provex"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3312"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [26]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11903"
  [1]=>
  string(6) "PUCSHO"
  [2]=>
  string(2) "11"
  [3]=>
  string(11) "pucsho_0121"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11903"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "1"
  [9]=>
  string(1) "1"
  [10]=>
  string(1) "1"
  [11]=>
  string(1) "1"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11903"
  ["name"]=>
  string(6) "PUCSHO"
  ["products_count"]=>
  string(2) "11"
  ["slug"]=>
  string(11) "pucsho_0121"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11903"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "1"
  ["xml11"]=>
  string(1) "1"
  ["xml12"]=>
  string(1) "1"
  ["xml14"]=>
  string(1) "1"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [27]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3305"
  [1]=>
  string(7) "Radaway"
  [2]=>
  string(3) "192"
  [3]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-radaway"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3305"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3305"
  ["name"]=>
  string(7) "Radaway"
  ["products_count"]=>
  string(3) "192"
  ["slug"]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-radaway"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3305"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [28]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3311"
  [1]=>
  string(5) "Ravak"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-ravak"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3311"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3311"
  ["name"]=>
  string(5) "Ravak"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-ravak"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3311"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [29]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3303"
  [1]=>
  string(5) "River"
  [2]=>
  string(2) "18"
  [3]=>
  string(8) "river_0x"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3303"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3303"
  ["name"]=>
  string(5) "River"
  ["products_count"]=>
  string(2) "18"
  ["slug"]=>
  string(8) "river_0x"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3303"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [30]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3308"
  [1]=>
  string(5) "Sturm"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-sturm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3308"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3308"
  ["name"]=>
  string(5) "Sturm"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(21) "dushevye-ugolki-sturm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3308"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [31]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3280"
  [1]=>
  string(4) "Timo"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(20) "dushevye-ugolki-timo"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3280"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3280"
  ["name"]=>
  string(4) "Timo"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(20) "dushevye-ugolki-timo"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3280"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [32]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3536"
  [1]=>
  string(5) "Vegas"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(21) "dushevye-ugolky-vegas"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3536"
  [7]=>
  string(1) "1"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3536"
  ["name"]=>
  string(5) "Vegas"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(21) "dushevye-ugolky-vegas"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3536"
  ["xml4"]=>
  string(1) "1"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [33]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11716"
  [1]=>
  string(12) "VismaroVetra"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(12) "vismarovetra"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11716"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11716"
  ["name"]=>
  string(12) "VismaroVetra"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(12) "vismarovetra"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11716"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [34]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11205"
  [1]=>
  string(11) "WasserKRAFT"
  [2]=>
  string(2) "35"
  [3]=>
  string(27) "dushevye-ugolki-wasserkraft"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11205"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11205"
  ["name"]=>
  string(11) "WasserKRAFT"
  ["products_count"]=>
  string(2) "35"
  ["slug"]=>
  string(27) "dushevye-ugolki-wasserkraft"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11205"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [35]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11784"
  [1]=>
  string(11) "Welt-Wasser"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(11) "welt-wasser"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(5) "11784"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11784"
  ["name"]=>
  string(11) "Welt-Wasser"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(11) "welt-wasser"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11784"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [36]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3302"
  [1]=>
  string(12) "до 80 см"
  [2]=>
  string(2) "18"
  [3]=>
  string(24) "dushevye-ugolki-do-80-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3302"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3302"
  ["name"]=>
  string(12) "до 80 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "18"
  ["slug"]=>
  string(24) "dushevye-ugolki-do-80-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3302"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [37]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3276"
  [1]=>
  string(13) "80 х 80 см"
  [2]=>
  string(3) "127"
  [3]=>
  string(27) "dushevye-ugolki-80-na-80-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3276"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3276"
  ["name"]=>
  string(13) "80 х 80 см"
  ["products_count"]=>
  string(3) "127"
  ["slug"]=>
  string(27) "dushevye-ugolki-80-na-80-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3276"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [38]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5817"
  [1]=>
  string(13) "85 х 85 см"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(10) "85-h-85-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "5817"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5817"
  ["name"]=>
  string(13) "85 х 85 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(10) "85-h-85-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5817"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [39]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5839"
  [1]=>
  string(12) "90 x 75 см"
  [2]=>
  string(1) "8"
  [3]=>
  string(10) "90-x-75-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "5839"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5839"
  ["name"]=>
  string(12) "90 x 75 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "8"
  ["slug"]=>
  string(10) "90-x-75-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5839"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [40]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5837"
  [1]=>
  string(12) "90 x 80 см"
  [2]=>
  string(2) "11"
  [3]=>
  string(10) "90-x-80-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "5837"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5837"
  ["name"]=>
  string(12) "90 x 80 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "11"
  ["slug"]=>
  string(10) "90-x-80-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5837"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [41]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3275"
  [1]=>
  string(13) "90 х 90 см"
  [2]=>
  string(3) "232"
  [3]=>
  string(27) "dushevye-ugolki-90-na-90-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3275"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3275"
  ["name"]=>
  string(13) "90 х 90 см"
  ["products_count"]=>
  string(3) "232"
  ["slug"]=>
  string(27) "dushevye-ugolki-90-na-90-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3275"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [42]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3279"
  [1]=>
  string(13) "от 100 см"
  [2]=>
  string(2) "93"
  [3]=>
  string(9) "ot-100-cm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3279"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3279"
  ["name"]=>
  string(13) "от 100 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "93"
  ["slug"]=>
  string(9) "ot-100-cm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3279"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [43]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5838"
  [1]=>
  string(13) "100 x 75 см"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(11) "100-x-75-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "5838"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5838"
  ["name"]=>
  string(13) "100 x 75 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(11) "100-x-75-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5838"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [44]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3480"
  [1]=>
  string(14) "100 х 80 см"
  [2]=>
  string(2) "51"
  [3]=>
  string(11) "100-h-80-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3480"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3480"
  ["name"]=>
  string(14) "100 х 80 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "51"
  ["slug"]=>
  string(11) "100-h-80-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3480"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [45]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3481"
  [1]=>
  string(14) "100 х 90 см"
  [2]=>
  string(2) "41"
  [3]=>
  string(11) "100-h-90-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3481"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3481"
  ["name"]=>
  string(14) "100 х 90 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "41"
  ["slug"]=>
  string(11) "100-h-90-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3481"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [46]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3274"
  [1]=>
  string(15) "100 х 100 см"
  [2]=>
  string(3) "120"
  [3]=>
  string(29) "dushevye-ugolki-100-na-100-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3274"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3274"
  ["name"]=>
  string(15) "100 х 100 см"
  ["products_count"]=>
  string(3) "120"
  ["slug"]=>
  string(29) "dushevye-ugolki-100-na-100-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3274"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [47]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3478"
  [1]=>
  string(14) "110 х 80 см"
  [2]=>
  string(2) "28"
  [3]=>
  string(11) "110-h-80-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3478"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3478"
  ["name"]=>
  string(14) "110 х 80 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "28"
  ["slug"]=>
  string(11) "110-h-80-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3478"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [48]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3483"
  [1]=>
  string(14) "110 х 90 см"
  [2]=>
  string(2) "31"
  [3]=>
  string(11) "110-h-90-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3483"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3483"
  ["name"]=>
  string(14) "110 х 90 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "31"
  ["slug"]=>
  string(11) "110-h-90-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3483"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [49]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3486"
  [1]=>
  string(15) "110 х 100 см"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(12) "100-h-110-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3486"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3486"
  ["name"]=>
  string(15) "110 х 100 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(12) "100-h-110-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3486"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [50]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3475"
  [1]=>
  string(15) "110 х 110 см"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(12) "110-h-110-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3475"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3475"
  ["name"]=>
  string(15) "110 х 110 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(12) "110-h-110-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3475"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [51]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3320"
  [1]=>
  string(14) "120 х 90 см"
  [2]=>
  string(2) "70"
  [3]=>
  string(28) "dushevye-ugolki-120-na-90-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3320"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3320"
  ["name"]=>
  string(14) "120 х 90 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "70"
  ["slug"]=>
  string(28) "dushevye-ugolki-120-na-90-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3320"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [52]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3306"
  [1]=>
  string(14) "120 х 80 см"
  [2]=>
  string(2) "84"
  [3]=>
  string(28) "dushevye-ugolki-120-na-80-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3306"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3306"
  ["name"]=>
  string(14) "120 х 80 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "84"
  ["slug"]=>
  string(28) "dushevye-ugolki-120-na-80-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3306"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [53]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5821"
  [1]=>
  string(14) "120 x 100 см"
  [2]=>
  string(2) "13"
  [3]=>
  string(12) "120-x-100-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "5821"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5821"
  ["name"]=>
  string(14) "120 x 100 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "13"
  ["slug"]=>
  string(12) "120-x-100-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5821"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [54]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3476"
  [1]=>
  string(15) "120 х 120 см"
  [2]=>
  string(2) "25"
  [3]=>
  string(12) "120-h-120-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "3476"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3476"
  ["name"]=>
  string(15) "120 х 120 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "25"
  ["slug"]=>
  string(12) "120-h-120-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3476"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [55]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5824"
  [1]=>
  string(14) "140 х 90 см"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(11) "140-h-90-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "5824"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5824"
  ["name"]=>
  string(14) "140 х 90 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(11) "140-h-90-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5824"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [56]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5823"
  [1]=>
  string(14) "140 х 80 см"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(11) "140-h-80-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "5823"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5823"
  ["name"]=>
  string(14) "140 х 80 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(11) "140-h-80-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5823"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [57]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5822"
  [1]=>
  string(14) "140 x 100 см"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(12) "140-x-100-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(12) "Размер"
  [6]=>
  string(4) "5822"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5822"
  ["name"]=>
  string(14) "140 x 100 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(12) "140-x-100-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(12) "Размер"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5822"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [58]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11029"
  [1]=>
  string(16) "Германия"
  [2]=>
  string(3) "119"
  [3]=>
  string(24) "nemeckie-dushevye-ugolki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(39) "Страна производитель"
  [6]=>
  string(5) "11029"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11029"
  ["name"]=>
  string(16) "Германия"
  ["products_count"]=>
  string(3) "119"
  ["slug"]=>
  string(24) "nemeckie-dushevye-ugolki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(39) "Страна производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11029"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [59]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11047"
  [1]=>
  string(12) "Италия"
  [2]=>
  string(2) "62"
  [3]=>
  string(27) "italyanskie-dushevye-ugolki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(39) "Страна производитель"
  [6]=>
  string(5) "11047"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11047"
  ["name"]=>
  string(12) "Италия"
  ["products_count"]=>
  string(2) "62"
  ["slug"]=>
  string(27) "italyanskie-dushevye-ugolki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(39) "Страна производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11047"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [60]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11049"
  [1]=>
  string(12) "Россия"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-rossiya"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(39) "Страна производитель"
  [6]=>
  string(5) "11049"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11049"
  ["name"]=>
  string(12) "Россия"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(23) "dushevye-ugolki-rossiya"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(39) "Страна производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11049"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [61]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11900"
  [1]=>
  string(12) "Швеция"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(11) "shvecija_y4"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(39) "Страна производитель"
  [6]=>
  string(5) "11900"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11900"
  ["name"]=>
  string(12) "Швеция"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(11) "shvecija_y4"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(39) "Страна производитель"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11900"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [62]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2024"
  [1]=>
  string(27) "Асимметричные "
  [2]=>
  string(2) "50"
  [3]=>
  string(30) "asimmetrichnye-dushevye-ugolki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Форма"
  [6]=>
  string(4) "2024"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2024"
  ["name"]=>
  string(27) "Асимметричные "
  ["products_count"]=>
  string(2) "50"
  ["slug"]=>
  string(30) "asimmetrichnye-dushevye-ugolki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Форма"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2024"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [63]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11008"
  [1]=>
  string(20) "Квадратные"
  [2]=>
  string(2) "50"
  [3]=>
  string(26) "kvadratnye-dushevye-ugolki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Форма"
  [6]=>
  string(5) "11008"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11008"
  ["name"]=>
  string(20) "Квадратные"
  ["products_count"]=>
  string(2) "50"
  ["slug"]=>
  string(26) "kvadratnye-dushevye-ugolki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Форма"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11008"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [64]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3264"
  [1]=>
  string(22) "Полукруглые"
  [2]=>
  string(3) "184"
  [3]=>
  string(11) "polukruglye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Форма"
  [6]=>
  string(4) "3264"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3264"
  ["name"]=>
  string(22) "Полукруглые"
  ["products_count"]=>
  string(3) "184"
  ["slug"]=>
  string(11) "polukruglye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Форма"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3264"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [65]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2023"
  [1]=>
  string(27) "Прямоугольные "
  [2]=>
  string(3) "281"
  [3]=>
  string(29) "prjamougolnye-dushevye-ugolki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Форма"
  [6]=>
  string(4) "2023"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2023"
  ["name"]=>
  string(27) "Прямоугольные "
  ["products_count"]=>
  string(3) "281"
  ["slug"]=>
  string(29) "prjamougolnye-dushevye-ugolki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Форма"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2023"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [66]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3266"
  [1]=>
  string(24) "Пятиугольные"
  [2]=>
  string(2) "38"
  [3]=>
  string(12) "pjatiugolnye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Форма"
  [6]=>
  string(4) "3266"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3266"
  ["name"]=>
  string(24) "Пятиугольные"
  ["products_count"]=>
  string(2) "38"
  ["slug"]=>
  string(12) "pjatiugolnye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Форма"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3266"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
}
Купить душевой уголок из стекла с поддоном в Москве, цены
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Производитель
+ Страна
+ Высота, см
от до
+ Длина, см
от до
+ Глубина, см
от до
+ Тип открывания
+ Форма
+ Передние стенки
+ Поддон
+ Цвет передних стенок
+ Цвет профиля
+ Толщина стекла, мм
от до

 

Главная Ограждения для душа Душевые уголки

Душевые уголки

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4  5  6   ...  19   >

Душевые уголки – легкий метод оборудовать ванную комнату с возможностью оставить простор для перемещения. При внешней простоте данных устройств, они различаются большим диапазоном стоимости и эргономичности конструкции - от максимально простых и экономичных до более дорогих и престижных. Приобрести этот вид техники намного проще, чем купить полноценную душевую кабину, так как Вам предоставляется больший выбор дизайнерских решений и возможностей организации конструкции в соответствии с собственными вкусами. При выборе модели стоит обратить внимание на следующие характеристики:

 • размеры,
 • способ открывания дверцы,
 • толщину ограждения,
 • возможности функционирования,
 • цвет профиля.

Душевые уголки с поддоном

При покупке данных моделей внимание в значительной мере уделяется и наличию поддона. Это конструкция, которая является чашей с проемом для слива. В зависимости от модели поддоны имеют различную форму:

 • квадратную,
 • прямоугольную,
 • многоугольную,
 • асимметричную,
 • полукруглую.

Также устройства различны и по глубине. Выделяют два вида:

 • низкие (меньше 20 см);
 • высокие (больше 20 см).

Клиенты нередко желают купить душевой уголок с поддоном, так как часто такие модели выглядят как полнофункциональная кабина.

Душевой уголок со стеклянным душевым ограждением

Материалом, используемым для производства стенок подобных конструкций, чаще всего выступает стекло. От его толщины напрямую зависит надёжность и плотность ограждения. Даже при случайном его разбитии Вы можете не беспокоиться за свою безопасность, поскольку в этом случае оно рассыпается на осколки, не имеющие острых концов. Среди многообразия моделей Вы можете выбрать стеклянный душевой уголок с различными вариантами стекла:

 • прозрачным,
 • матовым,
 • тонированным и т.д.

Цены на душевые уголки

Интернет-магазин «Ванна и я» предлагает купить душевой угол в Москве, подобрав из каталога подходящий по габаритам и интерьеру Вашей ванной комнаты вариант. Все представленные модели соответствуют международным стандартам, прошли неоднократную проверку качества и отвечают требованиям безопасности эксплуатации. Что касается стоимости, цены на душевой уголок формируются в зависимости от типа изделия и дополнительной комплектации. Если у Вас имеются вопросы или трудности с выбором, обратитесь к нашим консультантам.

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!