array(64) {
 [0]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11151"
  [1]=>
  string(10) "Адель"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(37) "aquanet-mebel-dlya-vannoj-seriya-adel"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11151"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11151"
  ["name"]=>
  string(10) "Адель"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(37) "aquanet-mebel-dlya-vannoj-seriya-adel"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11151"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [1]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11152"
  [1]=>
  string(12) "Алвита"
  [2]=>
  string(2) "39"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-alvita"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11152"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11152"
  ["name"]=>
  string(12) "Алвита"
  ["products_count"]=>
  string(2) "39"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-alvita"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11152"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [2]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11153"
  [1]=>
  string(12) "Амелия"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(29) "aquanet-seriya-seriya-ameliya"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11153"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11153"
  ["name"]=>
  string(12) "Амелия"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(29) "aquanet-seriya-seriya-ameliya"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11153"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [3]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2378"
  [1]=>
  string(8) "Асти"
  [2]=>
  string(2) "24"
  [3]=>
  string(11) "serija-asti"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "2378"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2378"
  ["name"]=>
  string(8) "Асти"
  ["products_count"]=>
  string(2) "24"
  ["slug"]=>
  string(11) "serija-asti"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2378"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [4]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11192"
  [1]=>
  string(14) "Валенса"
  [2]=>
  string(2) "75"
  [3]=>
  string(29) "aquanet-seriya-seriya-valensa"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11192"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11192"
  ["name"]=>
  string(14) "Валенса"
  ["products_count"]=>
  string(2) "75"
  ["slug"]=>
  string(29) "aquanet-seriya-seriya-valensa"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11192"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [5]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11467"
  [1]=>
  string(12) "Верона"
  [2]=>
  string(2) "46"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-verona"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11467"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11467"
  ["name"]=>
  string(12) "Верона"
  ["products_count"]=>
  string(2) "46"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-verona"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11467"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [6]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11468"
  [1]=>
  string(8) "Виго"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(19) "aquanet-seriya-vigo"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11468"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11468"
  ["name"]=>
  string(8) "Виго"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(19) "aquanet-seriya-vigo"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11468"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [7]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11469"
  [1]=>
  string(16) "Виктория"
  [2]=>
  string(2) "16"
  [3]=>
  string(24) "aquanet-seriya-viktoriya"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11469"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11469"
  ["name"]=>
  string(16) "Виктория"
  ["products_count"]=>
  string(2) "16"
  ["slug"]=>
  string(24) "aquanet-seriya-viktoriya"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11469"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [8]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11470"
  [1]=>
  string(12) "Глория"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(22) "aquanet-seriya-gloriya"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11470"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11470"
  ["name"]=>
  string(12) "Глория"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(22) "aquanet-seriya-gloriya"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11470"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [9]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11471"
  [1]=>
  string(10) "Греко"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-greko"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11471"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11471"
  ["name"]=>
  string(10) "Греко"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-greko"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11471"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [10]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11472"
  [1]=>
  string(12) "Гретта"
  [2]=>
  string(2) "32"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-gretta"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11472"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11472"
  ["name"]=>
  string(12) "Гретта"
  ["products_count"]=>
  string(2) "32"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-gretta"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11472"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [11]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11473"
  [1]=>
  string(12) "Греция"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(22) "aquanet-seriya-greciya"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11473"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11473"
  ["name"]=>
  string(12) "Греция"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(22) "aquanet-seriya-greciya"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11473"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [12]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11475"
  [1]=>
  string(16) "Доминика"
  [2]=>
  string(2) "30"
  [3]=>
  string(23) "aquanet-seriya-dominika"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11475"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11475"
  ["name"]=>
  string(16) "Доминика"
  ["products_count"]=>
  string(2) "30"
  ["slug"]=>
  string(23) "aquanet-seriya-dominika"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11475"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [13]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11476"
  [1]=>
  string(10) "Донна"
  [2]=>
  string(2) "23"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-donna"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11476"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11476"
  ["name"]=>
  string(10) "Донна"
  ["products_count"]=>
  string(2) "23"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-donna"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11476"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [14]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11477"
  [1]=>
  string(8) "Дувр"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(19) "aquanet-seriya-duvr"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11477"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11477"
  ["name"]=>
  string(8) "Дувр"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(19) "aquanet-seriya-duvr"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11477"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [15]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11478"
  [1]=>
  string(8) "Клио"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(19) "aquanet-seriya-klio"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11478"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11478"
  ["name"]=>
  string(8) "Клио"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(19) "aquanet-seriya-klio"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11478"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [16]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11479"
  [1]=>
  string(12) "Корнер"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-korner"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11479"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11479"
  ["name"]=>
  string(12) "Корнер"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-korner"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11479"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [17]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11480"
  [1]=>
  string(10) "Коста"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-kosta"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11480"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11480"
  ["name"]=>
  string(10) "Коста"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-kosta"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11480"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [18]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11481"
  [1]=>
  string(12) "Лагуна"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-laguna"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11481"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11481"
  ["name"]=>
  string(12) "Лагуна"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-laguna"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11481"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [19]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11482"
  [1]=>
  string(8) "Лайн"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(19) "aquanet-seriya-lajn"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11482"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11482"
  ["name"]=>
  string(8) "Лайн"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(19) "aquanet-seriya-lajn"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11482"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [20]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11483"
  [1]=>
  string(16) "Лаконика"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(23) "aquanet-seriya-lakonika"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11483"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11483"
  ["name"]=>
  string(16) "Лаконика"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(23) "aquanet-seriya-lakonika"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11483"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [21]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11484"
  [1]=>
  string(12) "Латина"
  [2]=>
  string(2) "29"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-latina"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11484"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11484"
  ["name"]=>
  string(12) "Латина"
  ["products_count"]=>
  string(2) "29"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-latina"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11484"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [22]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11485"
  [1]=>
  string(8) "Лидс"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(19) "aquanet-seriya-lids"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11485"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11485"
  ["name"]=>
  string(8) "Лидс"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(19) "aquanet-seriya-lids"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11485"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [23]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11486"
  [1]=>
  string(8) "Луис"
  [2]=>
  string(2) "54"
  [3]=>
  string(19) "aquanet-seriya-luis"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11486"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11486"
  ["name"]=>
  string(8) "Луис"
  ["products_count"]=>
  string(2) "54"
  ["slug"]=>
  string(19) "aquanet-seriya-luis"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11486"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [24]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11487"
  [1]=>
  string(14) "Мадейра"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(22) "aquanet-seriya-madejra"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11487"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11487"
  ["name"]=>
  string(14) "Мадейра"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(22) "aquanet-seriya-madejra"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11487"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [25]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11488"
  [1]=>
  string(14) "Мадонна"
  [2]=>
  string(2) "11"
  [3]=>
  string(22) "aquanet-seriya-madonna"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11488"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11488"
  ["name"]=>
  string(14) "Мадонна"
  ["products_count"]=>
  string(2) "11"
  ["slug"]=>
  string(22) "aquanet-seriya-madonna"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11488"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [26]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11489"
  [1]=>
  string(14) "Марсель"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-marsel"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11489"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11489"
  ["name"]=>
  string(14) "Марсель"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-marsel"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11489"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [27]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11490"
  [1]=>
  string(12) "Мерлин"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-merlin"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11490"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11490"
  ["name"]=>
  string(12) "Мерлин"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-merlin"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11490"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [28]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11491"
  [1]=>
  string(12) "Модена"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-modena"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11491"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11491"
  ["name"]=>
  string(12) "Модена"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-modena"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11491"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [29]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11492"
  [1]=>
  string(12) "Моника"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-monika"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11492"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11492"
  ["name"]=>
  string(12) "Моника"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-monika"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11492"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [30]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11493"
  [1]=>
  string(12) "Николь"
  [2]=>
  string(2) "11"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-nikol"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11493"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11493"
  ["name"]=>
  string(12) "Николь"
  ["products_count"]=>
  string(2) "11"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-nikol"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11493"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [31]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11494"
  [1]=>
  string(8) "Нота"
  [2]=>
  string(2) "70"
  [3]=>
  string(19) "aquanet-seriya-nota"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11494"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11494"
  ["name"]=>
  string(8) "Нота"
  ["products_count"]=>
  string(2) "70"
  ["slug"]=>
  string(19) "aquanet-seriya-nota"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11494"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [32]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11495"
  [1]=>
  string(10) "Опера"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-opera"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11495"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11495"
  ["name"]=>
  string(10) "Опера"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-opera"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11495"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [33]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11496"
  [1]=>
  string(12) "Орлеан"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-orlean"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11496"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11496"
  ["name"]=>
  string(12) "Орлеан"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-orlean"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11496"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [34]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11497"
  [1]=>
  string(14) "Паллада"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(22) "aquanet-seriya-pallada"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11497"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11497"
  ["name"]=>
  string(14) "Паллада"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(22) "aquanet-seriya-pallada"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11497"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [35]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11498"
  [1]=>
  string(10) "Паола"
  [2]=>
  string(2) "21"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-paola"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11498"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11498"
  ["name"]=>
  string(10) "Паола"
  ["products_count"]=>
  string(2) "21"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-paola"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11498"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [36]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11499"
  [1]=>
  string(10) "Парма"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-parma"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11499"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11499"
  ["name"]=>
  string(10) "Парма"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-parma"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11499"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [37]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11500"
  [1]=>
  string(10) "Порто"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-porto"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11500"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11500"
  ["name"]=>
  string(10) "Порто"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-porto"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11500"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [38]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11501"
  [1]=>
  string(12) "Римини"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-rimini"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11501"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11501"
  ["name"]=>
  string(12) "Римини"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-rimini"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11501"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [39]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11502"
  [1]=>
  string(18) "Ринконера"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(24) "aquanet-seriya-rinkonera"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11502"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11502"
  ["name"]=>
  string(18) "Ринконера"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(24) "aquanet-seriya-rinkonera"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11502"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [40]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11503"
  [1]=>
  string(6) "Рио"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(18) "aquanet-seriya-rio"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11503"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11503"
  ["name"]=>
  string(6) "Рио"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(18) "aquanet-seriya-rio"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11503"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [41]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11504"
  [1]=>
  string(10) "Рондо"
  [2]=>
  string(2) "12"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-rondo"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11504"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11504"
  ["name"]=>
  string(10) "Рондо"
  ["products_count"]=>
  string(2) "12"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-rondo"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11504"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [42]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11505"
  [1]=>
  string(10) "Сиена"
  [2]=>
  string(2) "18"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-siena"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11505"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11505"
  ["name"]=>
  string(10) "Сиена"
  ["products_count"]=>
  string(2) "18"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-siena"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11505"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [43]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11506"
  [1]=>
  string(8) "Сити"
  [2]=>
  string(2) "23"
  [3]=>
  string(19) "aquanet-seriya-siti"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11506"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11506"
  ["name"]=>
  string(8) "Сити"
  ["products_count"]=>
  string(2) "23"
  ["slug"]=>
  string(19) "aquanet-seriya-siti"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11506"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [44]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11507"
  [1]=>
  string(14) "Сопрано"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(22) "aquanet-seriya-soprano"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11507"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11507"
  ["name"]=>
  string(14) "Сопрано"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(22) "aquanet-seriya-soprano"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11507"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [45]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11508"
  [1]=>
  string(10) "Стайл"
  [2]=>
  string(2) "15"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-stajl"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11508"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11508"
  ["name"]=>
  string(10) "Стайл"
  ["products_count"]=>
  string(2) "15"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-stajl"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11508"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [46]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11509"
  [1]=>
  string(10) "Тесса"
  [2]=>
  string(2) "18"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-tessa"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11509"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11509"
  ["name"]=>
  string(10) "Тесса"
  ["products_count"]=>
  string(2) "18"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-tessa"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11509"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [47]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11510"
  [1]=>
  string(10) "Тиана"
  [2]=>
  string(2) "12"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-tiana"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11510"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11510"
  ["name"]=>
  string(10) "Тиана"
  ["products_count"]=>
  string(2) "12"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-tiana"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11510"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [48]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11511"
  [1]=>
  string(12) "Тиволи"
  [2]=>
  string(2) "18"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-tivoli"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11511"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11511"
  ["name"]=>
  string(12) "Тиволи"
  ["products_count"]=>
  string(2) "18"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-tivoli"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11511"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [49]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11512"
  [1]=>
  string(12) "Тоника"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-tonika"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11512"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11512"
  ["name"]=>
  string(12) "Тоника"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-tonika"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11512"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [50]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11513"
  [1]=>
  string(12) "Тренто"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-trento"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11513"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11513"
  ["name"]=>
  string(12) "Тренто"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-trento"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11513"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [51]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11514"
  [1]=>
  string(10) "Тулон"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-tulon"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11514"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11514"
  ["name"]=>
  string(10) "Тулон"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-tulon"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11514"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [52]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11515"
  [1]=>
  string(12) "Тулуза"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(22) "aquanet-seriya-tuluza-"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11515"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11515"
  ["name"]=>
  string(12) "Тулуза"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(22) "aquanet-seriya-tuluza-"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11515"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [53]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11516"
  [1]=>
  string(10) "Турин"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(21) "aquanet-seriya-turin-"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11516"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11516"
  ["name"]=>
  string(10) "Турин"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(21) "aquanet-seriya-turin-"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11516"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [54]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11517"
  [1]=>
  string(12) "Франка"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(22) "aquanet-seriya-franka-"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11517"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11517"
  ["name"]=>
  string(12) "Франка"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(22) "aquanet-seriya-franka-"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11517"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [55]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11518"
  [1]=>
  string(18) "Фредерика"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(25) "aquanet-seriya-frederika-"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11518"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11518"
  ["name"]=>
  string(18) "Фредерика"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(25) "aquanet-seriya-frederika-"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11518"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [56]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11519"
  [1]=>
  string(12) "Честер"
  [2]=>
  string(2) "27"
  [3]=>
  string(22) "aquanet-seriya-chester"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11519"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11519"
  ["name"]=>
  string(12) "Честер"
  ["products_count"]=>
  string(2) "27"
  ["slug"]=>
  string(22) "aquanet-seriya-chester"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11519"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [57]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11520"
  [1]=>
  string(10) "Эвора"
  [2]=>
  string(2) "54"
  [3]=>
  string(20) "aquanet-seriya-evora"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11520"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11520"
  ["name"]=>
  string(10) "Эвора"
  ["products_count"]=>
  string(2) "54"
  ["slug"]=>
  string(20) "aquanet-seriya-evora"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11520"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [58]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2448"
  [1]=>
  string(18) "Комплекты"
  [2]=>
  string(2) "40"
  [3]=>
  string(12) "komplekty_u2"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(21) "Типы мебели"
  [6]=>
  string(4) "2448"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2448"
  ["name"]=>
  string(18) "Комплекты"
  ["products_count"]=>
  string(2) "40"
  ["slug"]=>
  string(12) "komplekty_u2"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(21) "Типы мебели"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2448"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [59]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2449"
  [1]=>
  string(34) "Тумбы с раковинами"
  [2]=>
  string(3) "402"
  [3]=>
  string(21) "tumby-s-rakovinami_zu"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(21) "Типы мебели"
  [6]=>
  string(4) "2449"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2449"
  ["name"]=>
  string(34) "Тумбы с раковинами"
  ["products_count"]=>
  string(3) "402"
  ["slug"]=>
  string(21) "tumby-s-rakovinami_zu"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(21) "Типы мебели"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2449"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [60]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2456"
  [1]=>
  string(14) "Зеркала"
  [2]=>
  string(3) "309"
  [3]=>
  string(10) "zerkala_8i"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(21) "Типы мебели"
  [6]=>
  string(4) "2456"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2456"
  ["name"]=>
  string(14) "Зеркала"
  ["products_count"]=>
  string(3) "309"
  ["slug"]=>
  string(10) "zerkala_8i"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(21) "Типы мебели"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2456"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [61]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(3) "488"
  [1]=>
  string(12) "Пеналы"
  [2]=>
  string(3) "108"
  [3]=>
  string(13) "penaly-shkafy"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(21) "Типы мебели"
  [6]=>
  string(3) "488"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(3) "488"
  ["name"]=>
  string(12) "Пеналы"
  ["products_count"]=>
  string(3) "108"
  ["slug"]=>
  string(13) "penaly-shkafy"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(21) "Типы мебели"
  ["itemID"]=>
  string(3) "488"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [62]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "2452"
  [1]=>
  string(29) "Шкафы подвесные"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(19) "shkafy-podvesnye_yw"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(21) "Типы мебели"
  [6]=>
  string(4) "2452"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2452"
  ["name"]=>
  string(29) "Шкафы подвесные"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(19) "shkafy-podvesnye_yw"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(21) "Типы мебели"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2452"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [63]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11521"
  [1]=>
  string(29) "Тумбы напольные"
  [2]=>
  string(2) "24"
  [3]=>
  string(17) "tumby-napolnye_or"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(21) "Типы мебели"
  [6]=>
  string(5) "11521"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11521"
  ["name"]=>
  string(29) "Тумбы напольные"
  ["products_count"]=>
  string(2) "24"
  ["slug"]=>
  string(17) "tumby-napolnye_or"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(21) "Типы мебели"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11521"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
}
Мебель для ванной Aquanet купить в интернет магазине ВаннаиЯ.ру
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Тип мебели
+ Открывание дверей
+ Материал
+ Монтаж
+ Форма раковины
+ Ширина., см
от до
+ Цвет

 

Мебель для ванной Aquanet

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4  5  6   ...  23   >

Акванет (Aquanet)(Россия) – это российская компания. Под брендом Акванет выпускаются: ванны, душевые кабины и мебель для ванной комнаты. Мебель Акванет (Aquanet) обладает современным дизайном и высоким качеством. Для изготовления мебели Акванет (Aquanet) используются только влагостойкие исходные материалы финского производства. Акванет (Aquanet) – предлагает широкий ассортимент моделей и размеров. Акванет (Aquanet) – это российская мебель и сантехника для российских ванных комнат.

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!