array(14) {
 [0]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "7073"
  [1]=>
  string(26) "Комплектующие"
  [2]=>
  string(2) "13"
  [3]=>
  string(15) "komplektujushie"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "7073"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7073"
  ["name"]=>
  string(26) "Комплектующие"
  ["products_count"]=>
  string(2) "13"
  ["slug"]=>
  string(15) "komplektujushie"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "7073"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [1]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5004"
  [1]=>
  string(19) "Астра-Форм"
  [2]=>
  string(2) "33"
  [3]=>
  string(10) "astra-form"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "5004"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5004"
  ["name"]=>
  string(19) "Астра-Форм"
  ["products_count"]=>
  string(2) "33"
  ["slug"]=>
  string(10) "astra-form"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5004"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [2]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "7022"
  [1]=>
  string(19) "ФЭМА СТИЛЬ"
  [2]=>
  string(2) "89"
  [3]=>
  string(12) "fema-stil_hf"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "7022"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "7022"
  ["name"]=>
  string(19) "ФЭМА СТИЛЬ"
  ["products_count"]=>
  string(2) "89"
  ["slug"]=>
  string(12) "fema-stil_hf"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "7022"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [3]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3572"
  [1]=>
  string(10) "Эстет"
  [2]=>
  string(2) "22"
  [3]=>
  string(40) "vanny-iz-litevogo-mramora-kompanii-estet"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(26) "Производители"
  [6]=>
  string(4) "3572"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3572"
  ["name"]=>
  string(10) "Эстет"
  ["products_count"]=>
  string(2) "22"
  ["slug"]=>
  string(40) "vanny-iz-litevogo-mramora-kompanii-estet"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(26) "Производители"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3572"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [4]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3566"
  [1]=>
  string(13) "до 150 см"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(35) "vanny-iz-litevogo-mramora-do-150-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) "Размер по длине"
  [6]=>
  string(4) "3566"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3566"
  ["name"]=>
  string(13) "до 150 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(35) "vanny-iz-litevogo-mramora-do-150-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) "Размер по длине"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3566"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [5]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3567"
  [1]=>
  string(8) "150 см"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(31) "vanny-iz-litevogo-mramora-150sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) "Размер по длине"
  [6]=>
  string(4) "3567"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3567"
  ["name"]=>
  string(8) "150 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(31) "vanny-iz-litevogo-mramora-150sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) "Размер по длине"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3567"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [6]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3568"
  [1]=>
  string(8) "160 см"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(32) "vanny-iz-litevogo-mramora-160-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) "Размер по длине"
  [6]=>
  string(4) "3568"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3568"
  ["name"]=>
  string(8) "160 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(32) "vanny-iz-litevogo-mramora-160-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) "Размер по длине"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3568"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [7]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3569"
  [1]=>
  string(8) "170 см"
  [2]=>
  string(2) "40"
  [3]=>
  string(32) "vanny-iz-litevogo-mramora-170-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) "Размер по длине"
  [6]=>
  string(4) "3569"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3569"
  ["name"]=>
  string(8) "170 см"
  ["products_count"]=>
  string(2) "40"
  ["slug"]=>
  string(32) "vanny-iz-litevogo-mramora-170-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) "Размер по длине"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3569"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [8]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3570"
  [1]=>
  string(8) "180 см"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(32) "vanny-iz-litevogo-mramora-180-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) "Размер по длине"
  [6]=>
  string(4) "3570"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3570"
  ["name"]=>
  string(8) "180 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(32) "vanny-iz-litevogo-mramora-180-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) "Размер по длине"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3570"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [9]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3571"
  [1]=>
  string(13) "от 180 см"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(35) "vanny-iz-litevogo-mramora-ot-180-sm"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(28) "Размер по длине"
  [6]=>
  string(4) "3571"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3571"
  ["name"]=>
  string(13) "от 180 см"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(35) "vanny-iz-litevogo-mramora-ot-180-sm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(28) "Размер по длине"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3571"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [10]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3563"
  [1]=>
  string(26) "Асимметричные"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(40) "vanny-iz-litevogo-mramora-asimmetrichnye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Форма"
  [6]=>
  string(4) "3563"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3563"
  ["name"]=>
  string(26) "Асимметричные"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(40) "vanny-iz-litevogo-mramora-asimmetrichnye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Форма"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3563"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [11]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3565"
  [1]=>
  string(16) "Овальные"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(33) "vanny-iz-litevogo-mramora-ovalnye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Форма"
  [6]=>
  string(4) "3565"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3565"
  ["name"]=>
  string(16) "Овальные"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(33) "vanny-iz-litevogo-mramora-ovalnye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Форма"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3565"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [12]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3562"
  [1]=>
  string(26) "Прямоугольные"
  [2]=>
  string(2) "26"
  [3]=>
  string(39) "vanny-iz-litevogo-mramora-pryamougolnye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Форма"
  [6]=>
  string(4) "3562"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3562"
  ["name"]=>
  string(26) "Прямоугольные"
  ["products_count"]=>
  string(2) "26"
  ["slug"]=>
  string(39) "vanny-iz-litevogo-mramora-pryamougolnye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Форма"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3562"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [13]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "3564"
  [1]=>
  string(27) "Четверть круга"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(40) "vanny-iz-litevogo-mramora-chetvert-kruga"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Форма"
  [6]=>
  string(4) "3564"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3564"
  ["name"]=>
  string(27) "Четверть круга"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(40) "vanny-iz-litevogo-mramora-chetvert-kruga"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Форма"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3564"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
}
Ванны из литьевого мрамора
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Страна
+ Высота, см
от до
+ Длина, см
от до
+ Ширина, см
от до
+ Глубина, см
от до
+ Объем, л
от до
+ Материал
+ Форма
+ Вариант монтажа
+ Цвет

 

Главная Ванны Ванны из литьевого мрамора

Ванны из литьевого мрамора

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4   >

Редактор HTML-исходникаПеренос слов

Литьевой мрамор - это минеральное литье, экологически чистый материал на основе натуральной мраморной крошки или кварцевого песка со связующей полиэфирной смолой с добавлением красителей. Поверхность изделия покрывается защитным слоем - гелькоутом. В случае, если используется непрозрачный гелькоут (например, цвета: 60, 89, 34, 270 и т.п), цвет наполнителя может отличаться от цвета декоративно-защитного слоя, что не является ухудшением качественных характеристик изделий.

Теплая поверхность и высокое шумопоглащение способствует максимальному расслаблению при принятии водных процедур. А отсутствие микропор и нейтральность к химическим соединениям делают уход за изделиями легким и приятным. Гладкая поверхность имеет высокие антибактериальные характеристики. Сантехника из этого универсального материала не только прочна и практична, ее прекрасный внешний вид преобразит любую ванную комнату.

В чем преимущества изделий из литьевого мрамора?

поверхность на ощупь теплая - низкий коэффициент теплопроводности
изделие выдерживает большие нагрузки
возможность изготовления цветных изделий
любую поврежденную поверхность легко восстановить в домашних условиях
сверлится и обрезается в домашних условиях, не образуя микротрещин и сколов
отсутствие вибрации, высокое шумопоглощение
рабочий диапазон температуры от -50oС до +80oС
нейтрален к химическим соединениям
отсутствие микропор обеспечивает высокие антибактериальные характеристики
материал обладает изоляционными свойствами
отсутствует радиоактивный фон, присущий природному камню
комплектация дополнительным оборудованием и приспособлениями
Прочность этого материала в 4 раза выше прочности мрамора и сравнима с гранитом. Изделия из литьевого мрамора прослужат Вам более 45 лет. Единственная причина, по которой Вы захотите сменить изделия - Ваше желание следовать моде.

Результаты исследований, заключающихся в воздействии маркого вещества на поверхность из литьевого мрамора в течение 10-15 часов с последующей протиркой поверхности:

Марка вещества Результат
Губная помада Безрезультатно
Томатный соус Безрезультатно
Уксус Безрезультатно
Чай Безрезультатно
Лимонный сок Очень слабое пятно
Молоко Безрезультатно
Свекольный сок Безрезультатно
Жидкий дезодорант Белый круг*
Кофе Безрезультатно
Меркурохром Еле заметное пятно
Красное вино Безрезультатно
Тринатрий фосфат Безрезультатно
Ацетон Белый круг*
Этиловый спирт (95%) Безрезультатно
Чернила Безрезультатно
Тетрахлорметан Безрезультатно
Аммиак Безрезультатно
Хлорокс Безрезультатно
Голубой красильный р-р Безрезультатно
Жидкая вакса Слабое пятно
Карандашный воск Безрезультатно
Масло Безрезультатно


* - Если маркое вещество не воздействует на поверхность литьевого мрамора в течение нескольких часов, то след не остается.

Эксплуатационные особенности и уход за изделиями из литьевого мрамора

Изделия из литьевого мрамора эксплуатируются как обычные изделия сантехники и декоративно-отделочные материалы. Отсутствие микропор не только обеспечит легкость в уходе, но и предотвратит образование пятен, бактериальные накопления. Для ухода за поверхностью Вам достаточно воспользоваться мягкой тканью и жидким моющим средством. Для придания изделию блеска после многолетнего использования достаточно просто отполировать его полиролью.

Внимание! ИЗДЕЛИЯ БОЯТСЯ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР!
НЕ РОНЯЙТЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВЕЩИ на поверхность изделия. При установке и эксплуатации раковин, столешниц, ванн НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИЗЛИШНИХ НАПРЯЖЕНИЙ на изделиях, перекосов, сильных затяжек крепежей винтов, чрезмерной нагрузки фланцев и углов изделий. Сантехническая арматура должна быть в исправном состоянии (не допускается утечка воды, прокапывание и т.д.).

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (чистящие порошки и пасты, в состав которых входят твердые абразивы)!

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!