array(23) {
 [0]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11278"
  [1]=>
  string(4) "Alfa"
  [2]=>
  string(2) "12"
  [3]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-alfa"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11278"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11278"
  ["name"]=>
  string(4) "Alfa"
  ["products_count"]=>
  string(2) "12"
  ["slug"]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-alfa"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11278"
 }
 [1]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11269"
  [1]=>
  string(4) "BETA"
  [2]=>
  string(2) "51"
  [3]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-beta"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11269"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11269"
  ["name"]=>
  string(4) "BETA"
  ["products_count"]=>
  string(2) "51"
  ["slug"]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-beta"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11269"
 }
 [2]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11271"
  [1]=>
  string(5) "CYTRO"
  [2]=>
  string(2) "20"
  [3]=>
  string(23) "bemeta-kollekciya-cytro"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11271"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11271"
  ["name"]=>
  string(5) "CYTRO"
  ["products_count"]=>
  string(2) "20"
  ["slug"]=>
  string(23) "bemeta-kollekciya-cytro"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11271"
 }
 [3]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11276"
  [1]=>
  string(4) "DARK"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-dark"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11276"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11276"
  ["name"]=>
  string(4) "DARK"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-dark"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11276"
 }
 [4]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11272"
  [1]=>
  string(3) "NEO"
  [2]=>
  string(2) "40"
  [3]=>
  string(21) "bemeta-kollekciya-neo"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11272"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11272"
  ["name"]=>
  string(3) "NEO"
  ["products_count"]=>
  string(2) "40"
  ["slug"]=>
  string(21) "bemeta-kollekciya-neo"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11272"
 }
 [5]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11279"
  [1]=>
  string(4) "NIKI"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-niki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11279"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11279"
  ["name"]=>
  string(4) "NIKI"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-niki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11279"
 }
 [6]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11270"
  [1]=>
  string(5) "OMEGA"
  [2]=>
  string(3) "108"
  [3]=>
  string(23) "bemeta-kollekciya-omega"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11270"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11270"
  ["name"]=>
  string(5) "OMEGA"
  ["products_count"]=>
  string(3) "108"
  ["slug"]=>
  string(23) "bemeta-kollekciya-omega"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11270"
 }
 [7]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11277"
  [1]=>
  string(4) "OVAL"
  [2]=>
  string(2) "13"
  [3]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-oval"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11277"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11277"
  ["name"]=>
  string(4) "OVAL"
  ["products_count"]=>
  string(2) "13"
  ["slug"]=>
  string(22) "bemeta-kollekciya-oval"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11277"
 }
 [8]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11274"
  [1]=>
  string(5) "PLAZA"
  [2]=>
  string(2) "16"
  [3]=>
  string(23) "bemeta-kollekciya-plaza"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11274"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11274"
  ["name"]=>
  string(5) "PLAZA"
  ["products_count"]=>
  string(2) "16"
  ["slug"]=>
  string(23) "bemeta-kollekciya-plaza"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11274"
 }
 [9]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11280"
  [1]=>
  string(6) "RAWELL"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(24) "bemeta-kollekciya-rawell"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11280"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11280"
  ["name"]=>
  string(6) "RAWELL"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(24) "bemeta-kollekciya-rawell"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11280"
 }
 [10]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11275"
  [1]=>
  string(5) "RETRO"
  [2]=>
  string(2) "71"
  [3]=>
  string(23) "bemeta-kollekciya-retro"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11275"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11275"
  ["name"]=>
  string(5) "RETRO"
  ["products_count"]=>
  string(2) "71"
  ["slug"]=>
  string(23) "bemeta-kollekciya-retro"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11275"
 }
 [11]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11273"
  [1]=>
  string(3) "VIA"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(21) "bemeta-kollekciya-via"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11273"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11273"
  ["name"]=>
  string(3) "VIA"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(21) "bemeta-kollekciya-via"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11273"
 }
 [12]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11288"
  [1]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  [2]=>
  string(3) "109"
  [3]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_cr"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11288"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11288"
  ["name"]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(3) "109"
  ["slug"]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_cr"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11288"
 }
 [13]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11293"
  [1]=>
  string(57) "Держатели зубных щёток и пасты2"
  [2]=>
  string(2) "23"
  [3]=>
  string(36) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty_dp"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11293"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11293"
  ["name"]=>
  string(57) "Держатели зубных щёток и пасты2"
  ["products_count"]=>
  string(2) "23"
  ["slug"]=>
  string(36) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty_dp"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11293"
 }
 [14]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11289"
  [1]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  [2]=>
  string(2) "41"
  [3]=>
  string(46) "derzhateli-tualetnoj-bumagi-dlya-vannoj-bemeta"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11289"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11289"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  ["products_count"]=>
  string(2) "41"
  ["slug"]=>
  string(46) "derzhateli-tualetnoj-bumagi-dlya-vannoj-bemeta"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11289"
 }
 [15]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11297"
  [1]=>
  string(27) "Держатели фена"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(18) "derzhateli-fena_r7"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11297"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11297"
  ["name"]=>
  string(27) "Держатели фена"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(18) "derzhateli-fena_r7"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11297"
 }
 [16]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11291"
  [1]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  [2]=>
  string(2) "22"
  [3]=>
  string(13) "dispensery_n4"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11291"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11291"
  ["name"]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  ["products_count"]=>
  string(2) "22"
  ["slug"]=>
  string(13) "dispensery_n4"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11291"
 }
 [17]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11286"
  [1]=>
  string(12) "Ёршики"
  [2]=>
  string(2) "35"
  [3]=>
  string(11) "yorshiki_xa"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11286"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11286"
  ["name"]=>
  string(12) "Ёршики"
  ["products_count"]=>
  string(2) "35"
  ["slug"]=>
  string(11) "yorshiki_xa"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11286"
 }
 [18]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11281"
  [1]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  [2]=>
  string(1) "9"
  [3]=>
  string(40) "bemeta-kollekciya-kosmeticheskie-zerkala"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11281"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11281"
  ["name"]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  ["products_count"]=>
  string(1) "9"
  ["slug"]=>
  string(40) "bemeta-kollekciya-kosmeticheskie-zerkala"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11281"
 }
 [19]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11299"
  [1]=>
  string(45) "Косметический контейнер"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(27) "kosmeticheskij-kontejner_1o"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11299"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11299"
  ["name"]=>
  string(45) "Косметический контейнер"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(27) "kosmeticheskij-kontejner_1o"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11299"
 }
 [20]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11282"
  [1]=>
  string(12) "Крючки"
  [2]=>
  string(2) "62"
  [3]=>
  string(27) "kryuchki-dlya-vannoj-bemeta"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11282"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11282"
  ["name"]=>
  string(12) "Крючки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "62"
  ["slug"]=>
  string(27) "kryuchki-dlya-vannoj-bemeta"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11282"
 }
 [21]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11284"
  [1]=>
  string(16) "Мыльницы"
  [2]=>
  string(2) "40"
  [3]=>
  string(10) "mylnicy_l7"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11284"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11284"
  ["name"]=>
  string(16) "Мыльницы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "40"
  ["slug"]=>
  string(10) "mylnicy_l7"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11284"
 }
 [22]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11287"
  [1]=>
  string(10) "Полки"
  [2]=>
  string(2) "35"
  [3]=>
  string(8) "polki_5j"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(5) "11287"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11287"
  ["name"]=>
  string(10) "Полки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "35"
  ["slug"]=>
  string(8) "polki_5j"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11287"
 }
}
Bemeta аксессуары для ванной купить
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Высота, см
от до
+ Ширина, см
от до
+ Глубина, см
от до
+ Метод крепления
+ Тип
+ Материал
+ Монтаж
+ Цвет

 

Главная Аксессуары для ванной Аксессуары Bemeta

Аксессуары Bemeta

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4  5  6   ...  10   >

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!