array(41) {
 [0]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5145"
  [1]=>
  string(49) "Дополнительные аксессуары"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(31) "fixsen-dopolnitelnye-aksessuary"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  [7]=>
  NULL
  [8]=>
  NULL
  [9]=>
  NULL
  [10]=>
  NULL
  [11]=>
  NULL
  [12]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5145"
  ["name"]=>
  string(49) "Дополнительные аксессуары"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(31) "fixsen-dopolnitelnye-aksessuary"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
  ["xml4"]=>
  NULL
  ["xml10"]=>
  NULL
  ["xml11"]=>
  NULL
  ["xml12"]=>
  NULL
  ["xml14"]=>
  NULL
  ["xml15"]=>
  NULL
 }
 [1]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5147"
  [1]=>
  string(27) "Запасные части"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(18) "zapasnye-chasti_he"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5147"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5147"
  ["name"]=>
  string(27) "Запасные части"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(18) "zapasnye-chasti_he"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5147"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [2]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11119"
  [1]=>
  string(49) "Угловые полочки и этажерки"
  [2]=>
  string(2) "19"
  [3]=>
  string(28) "uglovye-polochki-i-etazherki"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(5) "11119"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11119"
  ["name"]=>
  string(49) "Угловые полочки и этажерки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "19"
  ["slug"]=>
  string(28) "uglovye-polochki-i-etazherki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(5) "11119"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [3]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5099"
  [1]=>
  string(12) "Крючки"
  [2]=>
  string(2) "37"
  [3]=>
  string(11) "krjuchki_d1"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5099"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5099"
  ["name"]=>
  string(12) "Крючки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "37"
  ["slug"]=>
  string(11) "krjuchki_d1"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5099"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [4]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5100"
  [1]=>
  string(16) "Мыльницы"
  [2]=>
  string(2) "36"
  [3]=>
  string(10) "mylnicy_4u"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5100"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5100"
  ["name"]=>
  string(16) "Мыльницы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "36"
  ["slug"]=>
  string(10) "mylnicy_4u"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5100"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [5]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5101"
  [1]=>
  string(14) "Стаканы"
  [2]=>
  string(2) "29"
  [3]=>
  string(10) "stakany_hx"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5101"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5101"
  ["name"]=>
  string(14) "Стаканы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "29"
  ["slug"]=>
  string(10) "stakany_hx"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5101"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [6]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5102"
  [1]=>
  string(12) "Ёршики"
  [2]=>
  string(2) "22"
  [3]=>
  string(11) "yorshiki_lf"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5102"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5102"
  ["name"]=>
  string(12) "Ёршики"
  ["products_count"]=>
  string(2) "22"
  ["slug"]=>
  string(11) "yorshiki_lf"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5102"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [7]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5103"
  [1]=>
  string(10) "Полки"
  [2]=>
  string(2) "54"
  [3]=>
  string(8) "polki_it"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5103"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5103"
  ["name"]=>
  string(10) "Полки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "54"
  ["slug"]=>
  string(8) "polki_it"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5103"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [8]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5104"
  [1]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  [2]=>
  string(2) "56"
  [3]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_ux"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5104"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5104"
  ["name"]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(2) "56"
  ["slug"]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_ux"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5104"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [9]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5105"
  [1]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  [2]=>
  string(2) "27"
  [3]=>
  string(30) "derzhateli-tualetnoj-bumagi_bt"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5105"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5105"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  ["products_count"]=>
  string(2) "27"
  ["slug"]=>
  string(30) "derzhateli-tualetnoj-bumagi_bt"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5105"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [10]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5106"
  [1]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(34) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha_fk"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5106"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5106"
  ["name"]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(34) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha_fk"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5106"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [11]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5107"
  [1]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(13) "dispensery_4c"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5107"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5107"
  ["name"]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(13) "dispensery_4c"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5107"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [12]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5108"
  [1]=>
  string(30) "Комбинированные"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(18) "kombinirovannye_pp"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5108"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5108"
  ["name"]=>
  string(30) "Комбинированные"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(18) "kombinirovannye_pp"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5108"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [13]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5109"
  [1]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(36) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty_mm"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5109"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5109"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(36) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty_mm"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5109"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [14]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5110"
  [1]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(34) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca_j2"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5110"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5110"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(34) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca_j2"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5110"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [15]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5111"
  [1]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(25) "kosmeticheskie-zerkala_0z"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5111"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5111"
  ["name"]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(25) "kosmeticheskie-zerkala_0z"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5111"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [16]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5112"
  [1]=>
  string(10) "Вёдра"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(9) "vyodra_yz"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5112"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5112"
  ["name"]=>
  string(10) "Вёдра"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(9) "vyodra_yz"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5112"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [17]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5113"
  [1]=>
  string(18) "Газетницы"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(12) "gazetnicy_b5"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5113"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5113"
  ["name"]=>
  string(18) "Газетницы"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(12) "gazetnicy_b5"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5113"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [18]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5114"
  [1]=>
  string(12) "Стойки"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(9) "stojki_x0"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5114"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5114"
  ["name"]=>
  string(12) "Стойки"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(9) "stojki_x0"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5114"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [19]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5115"
  [1]=>
  string(27) "Держатели фена"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(18) "derzhateli-fena_f8"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5115"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5115"
  ["name"]=>
  string(27) "Держатели фена"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(18) "derzhateli-fena_f8"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5115"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [20]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5116"
  [1]=>
  string(14) "Поручни"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(11) "poruchni_mw"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5116"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5116"
  ["name"]=>
  string(14) "Поручни"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(11) "poruchni_mw"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5116"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [21]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5117"
  [1]=>
  string(50) "Держатели запасных рулонов"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(30) "derzhateli-zapasnyh-rulonov_5i"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5117"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5117"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели запасных рулонов"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(30) "derzhateli-zapasnyh-rulonov_5i"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5117"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [22]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5118"
  [1]=>
  string(45) "Косметический контейнер"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(27) "kosmeticheskij-kontejner_4p"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "5118"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5118"
  ["name"]=>
  string(45) "Косметический контейнер"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(27) "kosmeticheskij-kontejner_4p"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "5118"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [23]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5142"
  [1]=>
  string(5) "Antik"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(12) "fixsen-antik"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5142"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5142"
  ["name"]=>
  string(5) "Antik"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(12) "fixsen-antik"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5142"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [24]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5140"
  [1]=>
  string(4) "Best"
  [2]=>
  string(2) "22"
  [3]=>
  string(11) "fixsen-best"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5140"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5140"
  ["name"]=>
  string(4) "Best"
  ["products_count"]=>
  string(2) "22"
  ["slug"]=>
  string(11) "fixsen-best"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5140"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [25]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5139"
  [1]=>
  string(6) "Bogema"
  [2]=>
  string(2) "22"
  [3]=>
  string(13) "fixsen-bogema"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5139"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5139"
  ["name"]=>
  string(6) "Bogema"
  ["products_count"]=>
  string(2) "22"
  ["slug"]=>
  string(13) "fixsen-bogema"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5139"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [26]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5749"
  [1]=>
  string(11) "Bogema Gold"
  [2]=>
  string(2) "19"
  [3]=>
  string(18) "fixsen-bogema-gold"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5749"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5749"
  ["name"]=>
  string(11) "Bogema Gold"
  ["products_count"]=>
  string(2) "19"
  ["slug"]=>
  string(18) "fixsen-bogema-gold"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5749"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [27]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5748"
  [1]=>
  string(8) "Ceramica"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(21) "fixen-seriya-ceramica"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5748"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5748"
  ["name"]=>
  string(8) "Ceramica"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(21) "fixen-seriya-ceramica"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5748"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [28]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11135"
  [1]=>
  string(7) "Crystal"
  [2]=>
  string(2) "12"
  [3]=>
  string(21) "fixsen-seriya-crystal"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(5) "11135"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11135"
  ["name"]=>
  string(7) "Crystal"
  ["products_count"]=>
  string(2) "12"
  ["slug"]=>
  string(21) "fixsen-seriya-crystal"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11135"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [29]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5135"
  [1]=>
  string(6) "Europa"
  [2]=>
  string(2) "22"
  [3]=>
  string(13) "fixsen-europa"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5135"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5135"
  ["name"]=>
  string(6) "Europa"
  ["products_count"]=>
  string(2) "22"
  ["slug"]=>
  string(13) "fixsen-europa"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5135"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [30]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(5) "11629"
  [1]=>
  string(5) "Hotel"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(35) "aksessuary-dlya-vannoj-fixsen-hotel"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(5) "11629"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11629"
  ["name"]=>
  string(5) "Hotel"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(35) "aksessuary-dlya-vannoj-fixsen-hotel"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11629"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [31]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5134"
  [1]=>
  string(6) "Kvadro"
  [2]=>
  string(2) "32"
  [3]=>
  string(13) "fixsen-kvadro"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5134"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5134"
  ["name"]=>
  string(6) "Kvadro"
  ["products_count"]=>
  string(2) "32"
  ["slug"]=>
  string(13) "fixsen-kvadro"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5134"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [32]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5144"
  [1]=>
  string(6) "Luksor"
  [2]=>
  string(2) "15"
  [3]=>
  string(13) "fixsen-luksor"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5144"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5144"
  ["name"]=>
  string(6) "Luksor"
  ["products_count"]=>
  string(2) "15"
  ["slug"]=>
  string(13) "fixsen-luksor"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5144"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [33]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5136"
  [1]=>
  string(5) "Metra"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(12) "fixsen-metra"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5136"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5136"
  ["name"]=>
  string(5) "Metra"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(12) "fixsen-metra"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5136"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [34]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5138"
  [1]=>
  string(6) "Modern"
  [2]=>
  string(2) "16"
  [3]=>
  string(13) "fixsen-modern"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5138"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5138"
  ["name"]=>
  string(6) "Modern"
  ["products_count"]=>
  string(2) "16"
  ["slug"]=>
  string(13) "fixsen-modern"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5138"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [35]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5137"
  [1]=>
  string(5) "Noble"
  [2]=>
  string(2) "11"
  [3]=>
  string(12) "fixsen-noble"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5137"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5137"
  ["name"]=>
  string(5) "Noble"
  ["products_count"]=>
  string(2) "11"
  ["slug"]=>
  string(12) "fixsen-noble"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5137"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [36]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5143"
  [1]=>
  string(5) "Retro"
  [2]=>
  string(2) "20"
  [3]=>
  string(12) "fixsen-retro"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5143"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5143"
  ["name"]=>
  string(5) "Retro"
  ["products_count"]=>
  string(2) "20"
  ["slug"]=>
  string(12) "fixsen-retro"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5143"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [37]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5133"
  [1]=>
  string(4) "Rosa"
  [2]=>
  string(1) "8"
  [3]=>
  string(11) "fixsen-rosa"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5133"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5133"
  ["name"]=>
  string(4) "Rosa"
  ["products_count"]=>
  string(1) "8"
  ["slug"]=>
  string(11) "fixsen-rosa"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5133"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [38]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5123"
  [1]=>
  string(5) "Round"
  [2]=>
  string(2) "11"
  [3]=>
  string(12) "fixsen-round"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5123"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5123"
  ["name"]=>
  string(5) "Round"
  ["products_count"]=>
  string(2) "11"
  ["slug"]=>
  string(12) "fixsen-round"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5123"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [39]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5132"
  [1]=>
  string(6) "Square"
  [2]=>
  string(2) "11"
  [3]=>
  string(13) "fixsen-square"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5132"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5132"
  ["name"]=>
  string(6) "Square"
  ["products_count"]=>
  string(2) "11"
  ["slug"]=>
  string(13) "fixsen-square"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5132"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
 [40]=>
 array(26) {
  [0]=>
  string(4) "5141"
  [1]=>
  string(5) "Style"
  [2]=>
  string(2) "14"
  [3]=>
  string(12) "fixsen-style"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серия"
  [6]=>
  string(4) "5141"
  [7]=>
  string(1) "0"
  [8]=>
  string(1) "0"
  [9]=>
  string(1) "0"
  [10]=>
  string(1) "0"
  [11]=>
  string(1) "0"
  [12]=>
  string(1) "0"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "5141"
  ["name"]=>
  string(5) "Style"
  ["products_count"]=>
  string(2) "14"
  ["slug"]=>
  string(12) "fixsen-style"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серия"
  ["itemID"]=>
  string(4) "5141"
  ["xml4"]=>
  string(1) "0"
  ["xml10"]=>
  string(1) "0"
  ["xml11"]=>
  string(1) "0"
  ["xml12"]=>
  string(1) "0"
  ["xml14"]=>
  string(1) "0"
  ["xml15"]=>
  string(1) "0"
 }
}
Аксессуары Fixsen
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Тип
+ Материал
+ Монтаж
+ Цвет

 

Главная Аксессуары для ванной Аксессуары Fixsen

Аксессуары для ванной Fixsen

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4  5  6   ...  8   >

Расположенные в Чехии заводы, выпускающие сантехническую продукцию под известной торговой маркой Fixsen, хорошо известны отечественному покупателю непревзойденно высоким качеством своих изделий. Каждый аксессуар для ванной, изготовленный этим брендом, - это всегда высокотехнологичный продукт, выполненный в стильном и современном дизайне, изготовленный из экологически чистых и безопасных для человека материалов.

Разнообразие предметов, которыми представлены аксессуары для ванной Fixsen, позволяет обеспечить Вашу ванную комнату всем необходимым для удобства и под любое интерьерное решение.

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!