array(50) {
 [0]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11057"
  [1]=>
  string(49) "Дополнительные аксессуары"
  [2]=>
  string(2) "25"
  [3]=>
  string(37) "wasser-kraft-dopolnitelnye-aksessuary"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11057"
  ["name"]=>
  string(49) "Дополнительные аксессуары"
  ["products_count"]=>
  string(2) "25"
  ["slug"]=>
  string(37) "wasser-kraft-dopolnitelnye-aksessuary"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [1]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11055"
  [1]=>
  string(30) "Коллекция 2100 (Isen)"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(33) "wasser-kraft-kollekciya-2100-isen"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11055"
  ["name"]=>
  string(30) "Коллекция 2100 (Isen)"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(33) "wasser-kraft-kollekciya-2100-isen"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [2]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3462"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 2400 (Donau)"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(21) "kollekcija-2400-donau"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3462"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3462"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 2400 (Donau)"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(21) "kollekcija-2400-donau"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3462"
 }
 [3]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3531"
  [1]=>
  string(30) "Коллекция 2500 (Wern)"
  [2]=>
  string(2) "23"
  [3]=>
  string(20) "kollekcija-2500-wern"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3531"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3531"
  ["name"]=>
  string(30) "Коллекция 2500 (Wern)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "23"
  ["slug"]=>
  string(20) "kollekcija-2500-wern"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3531"
 }
 [4]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2504"
  [1]=>
  string(30) "Коллекция 3000 (Oder)"
  [2]=>
  string(2) "32"
  [3]=>
  string(20) "kollekcija-3000-oder"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2504"
  ["name"]=>
  string(30) "Коллекция 3000 (Oder)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "32"
  ["slug"]=>
  string(20) "kollekcija-3000-oder"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [5]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11053"
  [1]=>
  string(30) "Коллекция 3600 (Elde)"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(33) "wasser-kraft-kollekciya-3600-elde"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11053"
  ["name"]=>
  string(30) "Коллекция 3600 (Elde)"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(33) "wasser-kraft-kollekciya-3600-elde"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [6]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2501"
  [1]=>
  string(30) "Коллекция 4000 (Isen)"
  [2]=>
  string(2) "18"
  [3]=>
  string(20) "kollekcija-4000-isen"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "2501"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2501"
  ["name"]=>
  string(30) "Коллекция 4000 (Isen)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "18"
  ["slug"]=>
  string(20) "kollekcija-4000-isen"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "2501"
 }
 [7]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11054"
  [1]=>
  string(29) "Коллекция 4300 (Inn)"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(32) "wasser-kraft-kollekciya-4300-inn"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11054"
  ["name"]=>
  string(29) "Коллекция 4300 (Inn)"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(32) "wasser-kraft-kollekciya-4300-inn"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [8]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2503"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 5000 (Leine)"
  [2]=>
  string(2) "25"
  [3]=>
  string(21) "kollekcija-5000-leine"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "2503"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2503"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 5000 (Leine)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "25"
  ["slug"]=>
  string(21) "kollekcija-5000-leine"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "2503"
 }
 [9]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "6216"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 5200 (Exter)"
  [2]=>
  string(2) "27"
  [3]=>
  string(31) "wasser-kraft-seriya-5200-exter-"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "6216"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6216"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 5200 (Exter)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "27"
  ["slug"]=>
  string(31) "wasser-kraft-seriya-5200-exter-"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "6216"
 }
 [10]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3463"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 5400 (Amper)"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(21) "kollekcija-5400-amper"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3463"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3463"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 5400 (Amper)"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(21) "kollekcija-5400-amper"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3463"
 }
 [11]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2506"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 6200 (Rhein)"
  [2]=>
  string(2) "24"
  [3]=>
  string(21) "kollekcija-6200-rhein"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "2506"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2506"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 6200 (Rhein)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "24"
  ["slug"]=>
  string(21) "kollekcija-6200-rhein"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "2506"
 }
 [12]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11051"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 6500 (Lippe)"
  [2]=>
  string(2) "26"
  [3]=>
  string(34) "wasser-kraft-kollekciya-6500-lippe"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11051"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 6500 (Lippe)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "26"
  ["slug"]=>
  string(34) "wasser-kraft-kollekciya-6500-lippe"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [13]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11052"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 6700 (Ruwer)"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(34) "wasser-kraft-kollekciya-6700-ruwer"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11052"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 6700 (Ruwer)"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(34) "wasser-kraft-kollekciya-6700-ruwer"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [14]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2502"
  [1]=>
  string(32) "Коллекция 6800 (Berkel)"
  [2]=>
  string(2) "23"
  [3]=>
  string(22) "kollekcija-6800-berkel"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2502"
  ["name"]=>
  string(32) "Коллекция 6800 (Berkel)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "23"
  ["slug"]=>
  string(22) "kollekcija-6800-berkel"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [15]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2527"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 7000 (Ammer)"
  [2]=>
  string(2) "25"
  [3]=>
  string(21) "kollekcija-7000-ammer"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2527"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 7000 (Ammer)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "25"
  ["slug"]=>
  string(21) "kollekcija-7000-ammer"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [16]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "6215"
  [1]=>
  string(30) "Коллекция 7300 (Isar)"
  [2]=>
  string(2) "25"
  [3]=>
  string(30) "wasser-kraft-seriya-7300-isar-"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "6215"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "6215"
  ["name"]=>
  string(30) "Коллекция 7300 (Isar)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "25"
  ["slug"]=>
  string(30) "wasser-kraft-seriya-7300-isar-"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "6215"
 }
 [17]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3464"
  [1]=>
  string(30) "Коллекция 7500 (Wern)"
  [2]=>
  string(1) "0"
  [3]=>
  string(20) "kollekcija-7500-wern"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "3464"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3464"
  ["name"]=>
  string(30) "Коллекция 7500 (Wern)"
  ["products_count"]=>
  string(1) "0"
  ["slug"]=>
  string(20) "kollekcija-7500-wern"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "3464"
 }
 [18]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11056"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 8200 (Werra)"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(34) "wasser-kraft-kollekciya-8200-werra"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11056"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 8200 (Werra)"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(34) "wasser-kraft-kollekciya-8200-werra"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [19]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2505"
  [1]=>
  string(30) "Коллекция 9200 (Main)"
  [2]=>
  string(2) "32"
  [3]=>
  string(20) "kollekcija-9200-main"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2505"
  ["name"]=>
  string(30) "Коллекция 9200 (Main)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "32"
  ["slug"]=>
  string(20) "kollekcija-9200-main"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [20]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2510"
  [1]=>
  string(31) "Коллекция 9400 (Donau)"
  [2]=>
  string(2) "26"
  [3]=>
  string(21) "kollekcija-9400-donau"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2510"
  ["name"]=>
  string(31) "Коллекция 9400 (Donau)"
  ["products_count"]=>
  string(2) "26"
  ["slug"]=>
  string(21) "kollekcija-9400-donau"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [21]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "9697"
  [1]=>
  string(41) "Настольные аксессуары"
  [2]=>
  string(2) "53"
  [3]=>
  string(33) "nastolnye-aksessuary-wasser-kraft"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "9697"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "9697"
  ["name"]=>
  string(41) "Настольные аксессуары"
  ["products_count"]=>
  string(2) "53"
  ["slug"]=>
  string(33) "nastolnye-aksessuary-wasser-kraft"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "9697"
 }
 [22]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2562"
  [1]=>
  string(27) "Запасные части"
  [2]=>
  string(2) "16"
  [3]=>
  string(15) "zapasnye-chasti"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  string(4) "2562"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2562"
  ["name"]=>
  string(27) "Запасные части"
  ["products_count"]=>
  string(2) "16"
  ["slug"]=>
  string(15) "zapasnye-chasti"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  string(4) "2562"
 }
 [23]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2526"
  [1]=>
  string(24) "Коллекция Aller"
  [2]=>
  string(2) "23"
  [3]=>
  string(21) "kollekcija-1100-aller"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(4) "2526"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2526"
  ["name"]=>
  string(24) "Коллекция Aller"
  ["products_count"]=>
  string(2) "23"
  ["slug"]=>
  string(21) "kollekcija-1100-aller"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(4) "2526"
 }
 [24]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11139"
  [1]=>
  string(25) "Коллекция Dinkel"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(19) "wasser-kraft-dinkel"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11139"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11139"
  ["name"]=>
  string(25) "Коллекция Dinkel"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(19) "wasser-kraft-dinkel"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11139"
 }
 [25]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11140"
  [1]=>
  string(24) "Коллекция Eider"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(18) "wasser-kraft-eider"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11140"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11140"
  ["name"]=>
  string(24) "Коллекция Eider"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(18) "wasser-kraft-eider"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11140"
 }
 [26]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11141"
  [1]=>
  string(24) "Коллекция Fulda"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(18) "wasser-kraft-fulda"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11141"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11141"
  ["name"]=>
  string(24) "Коллекция Fulda"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(18) "wasser-kraft-fulda"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11141"
 }
 [27]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11137"
  [1]=>
  string(24) "Коллекция Lossa"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(18) "wasser-kraft-lossa"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11137"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11137"
  ["name"]=>
  string(24) "Коллекция Lossa"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(18) "wasser-kraft-lossa"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11137"
 }
 [28]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11142"
  [1]=>
  string(24) "Коллекция Niers"
  [2]=>
  string(1) "5"
  [3]=>
  string(18) "wasser-kraft-niers"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11142"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11142"
  ["name"]=>
  string(24) "Коллекция Niers"
  ["products_count"]=>
  string(1) "5"
  ["slug"]=>
  string(18) "wasser-kraft-niers"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11142"
 }
 [29]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11136"
  [1]=>
  string(23) "Коллекция Ohre"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(17) "wasser-kraft-ohre"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11136"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11136"
  ["name"]=>
  string(23) "Коллекция Ohre"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(17) "wasser-kraft-ohre"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11136"
 }
 [30]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(5) "11138"
  [1]=>
  string(25) "Коллекция Rossel"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(19) "wasser-kraft-rossel"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(10) "Серии"
  [6]=>
  string(5) "11138"
  ["categoryID"]=>
  string(5) "11138"
  ["name"]=>
  string(25) "Коллекция Rossel"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(19) "wasser-kraft-rossel"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(10) "Серии"
  ["itemID"]=>
  string(5) "11138"
 }
 [31]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "3526"
  [1]=>
  string(47) "Косметические контейнеры"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(28) "kosmeticheskie-kontejnery_6i"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  string(4) "3526"
  ["categoryID"]=>
  string(4) "3526"
  ["name"]=>
  string(47) "Косметические контейнеры"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(28) "kosmeticheskie-kontejnery_6i"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  string(4) "3526"
 }
 [32]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2514"
  [1]=>
  string(12) "Крючки"
  [2]=>
  string(2) "22"
  [3]=>
  string(11) "krjuchki_vk"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2514"
  ["name"]=>
  string(12) "Крючки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "22"
  ["slug"]=>
  string(11) "krjuchki_vk"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [33]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2519"
  [1]=>
  string(16) "Мыльницы"
  [2]=>
  string(2) "60"
  [3]=>
  string(10) "mylnicy_4t"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2519"
  ["name"]=>
  string(16) "Мыльницы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "60"
  ["slug"]=>
  string(10) "mylnicy_4t"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [34]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2512"
  [1]=>
  string(14) "Стаканы"
  [2]=>
  string(2) "77"
  [3]=>
  string(10) "stakany_60"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2512"
  ["name"]=>
  string(14) "Стаканы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "77"
  ["slug"]=>
  string(10) "stakany_60"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [35]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2513"
  [1]=>
  string(12) "Ёршики"
  [2]=>
  string(2) "31"
  [3]=>
  string(8) "yorshiki"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2513"
  ["name"]=>
  string(12) "Ёршики"
  ["products_count"]=>
  string(2) "31"
  ["slug"]=>
  string(8) "yorshiki"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [36]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2518"
  [1]=>
  string(10) "Полки"
  [2]=>
  string(2) "49"
  [3]=>
  string(8) "polki_vq"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2518"
  ["name"]=>
  string(10) "Полки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "49"
  ["slug"]=>
  string(8) "polki_vq"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [37]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2515"
  [1]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  [2]=>
  string(2) "76"
  [3]=>
  string(25) "derzhateli-dlja-polotenca"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2515"
  ["name"]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(2) "76"
  ["slug"]=>
  string(25) "derzhateli-dlja-polotenca"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [38]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2520"
  [1]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  [2]=>
  string(2) "56"
  [3]=>
  string(27) "derzhateli-tualetnoj-bumagi"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2520"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  ["products_count"]=>
  string(2) "56"
  ["slug"]=>
  string(27) "derzhateli-tualetnoj-bumagi"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [39]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2558"
  [1]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  [2]=>
  string(2) "15"
  [3]=>
  string(34) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha_u4"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2558"
  ["name"]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  ["products_count"]=>
  string(2) "15"
  ["slug"]=>
  string(34) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha_u4"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [40]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2511"
  [1]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  [2]=>
  string(2) "43"
  [3]=>
  string(10) "dispensery"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2511"
  ["name"]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  ["products_count"]=>
  string(2) "43"
  ["slug"]=>
  string(10) "dispensery"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [41]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2521"
  [1]=>
  string(30) "Комбинированные"
  [2]=>
  string(2) "46"
  [3]=>
  string(15) "kombinirovannye"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2521"
  ["name"]=>
  string(30) "Комбинированные"
  ["products_count"]=>
  string(2) "46"
  ["slug"]=>
  string(15) "kombinirovannye"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [42]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2557"
  [1]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  [2]=>
  string(2) "25"
  [3]=>
  string(33) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2557"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  ["products_count"]=>
  string(2) "25"
  ["slug"]=>
  string(33) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [43]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2517"
  [1]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  [2]=>
  string(2) "13"
  [3]=>
  string(31) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2517"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели бумажного полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(2) "13"
  ["slug"]=>
  string(31) "derzhateli-bumazhnogo-polotenca"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [44]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2545"
  [1]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(25) "kosmeticheskie-zerkala_51"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2545"
  ["name"]=>
  string(41) "Косметические зеркала"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(25) "kosmeticheskie-zerkala_51"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [45]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2516"
  [1]=>
  string(10) "Вёдра"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(6) "vyodra"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2516"
  ["name"]=>
  string(10) "Вёдра"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(6) "vyodra"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [46]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2553"
  [1]=>
  string(12) "Стойки"
  [2]=>
  string(2) "10"
  [3]=>
  string(9) "stojki_7x"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2553"
  ["name"]=>
  string(12) "Стойки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "10"
  ["slug"]=>
  string(9) "stojki_7x"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [47]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2548"
  [1]=>
  string(27) "Держатели фена"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(18) "derzhateli-fena_ab"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2548"
  ["name"]=>
  string(27) "Держатели фена"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(18) "derzhateli-fena_ab"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [48]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2550"
  [1]=>
  string(14) "Поручни"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(8) "poruchni"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2550"
  ["name"]=>
  string(14) "Поручни"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(8) "poruchni"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [49]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2552"
  [1]=>
  string(20) "Пепельницы"
  [2]=>
  string(1) "1"
  [3]=>
  string(12) "pepelnicy_as"
  [4]=>
  string(1) "1"
  [5]=>
  string(6) "Тип"
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2552"
  ["name"]=>
  string(20) "Пепельницы"
  ["products_count"]=>
  string(1) "1"
  ["slug"]=>
  string(12) "pepelnicy_as"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "1"
  ["group"]=>
  string(6) "Тип"
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
}
Аксессуары Wasser Kraft
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Акции
+ Тип
+ Материал
+ Монтаж
+ Цвет

 

Главная Аксессуары для ванной Аксессуары Wasser Kraft

Аксессуары для ванной Wasser Kraft

Серии
Тип

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4  5  6   ...  12   >

 

Одной из новинок рынка являются аксессуары для ванной Wasser Kraft. Впервые эта компания заявила о себе в 2004 году и с тех пор уже сумела стать известным брендом среди европейских производителей. Все производство размещено на современных заводах с постоянным контролем качества. Это позволяет добиться исключительной продолжительности срока эксплуатации европейских изделий.

 

Множество аксессуаров для ванной, которые производит Wasser Kraft, проходят испытания на прочность, ударную стойкость и химическую стойкость. Результаты испытаний подтверждаются сертификатами. Широк и модельный ряд компании, достаточно сказать, что у них 16 больших коллекций товаров с более чем 30-ю наименованиями в каждой линейке.

 

 

Интернет-магазин «Ваннаия» рад представить своим клиентам возможность ознакомиться и приобрести товары это достаточно молодой, но уже известной немецкой компании.

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!