array(22) {
 [0]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "1175"
  [1]=>
  string(6) "Alster"
  [2]=>
  string(2) "37"
  [3]=>
  string(6) "alster"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1175"
  ["name"]=>
  string(6) "Alster"
  ["products_count"]=>
  string(2) "37"
  ["slug"]=>
  string(6) "alster"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [1]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "1176"
  [1]=>
  string(6) "Lugano"
  [2]=>
  string(2) "30"
  [3]=>
  string(6) "lugano"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1176"
  ["name"]=>
  string(6) "Lugano"
  ["products_count"]=>
  string(2) "30"
  ["slug"]=>
  string(6) "lugano"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [2]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "1642"
  [1]=>
  string(4) "Vico"
  [2]=>
  string(2) "19"
  [3]=>
  string(4) "vico"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "1642"
  ["name"]=>
  string(4) "Vico"
  ["products_count"]=>
  string(2) "19"
  ["slug"]=>
  string(4) "vico"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  NULL
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [3]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2770"
  [1]=>
  string(6) "Burano"
  [2]=>
  string(2) "32"
  [3]=>
  string(6) "burano"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2770"
  ["name"]=>
  string(6) "Burano"
  ["products_count"]=>
  string(2) "32"
  ["slug"]=>
  string(6) "burano"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [4]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2779"
  [1]=>
  string(20) "Аксессуары"
  [2]=>
  string(2) "60"
  [3]=>
  string(10) "aksessuary"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2779"
  ["name"]=>
  string(20) "Аксессуары"
  ["products_count"]=>
  string(2) "60"
  ["slug"]=>
  string(10) "aksessuary"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [5]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2763"
  [1]=>
  string(12) "Крючки"
  [2]=>
  string(2) "21"
  [3]=>
  string(11) "krjuchki_xk"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2763"
  ["name"]=>
  string(12) "Крючки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "21"
  ["slug"]=>
  string(11) "krjuchki_xk"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [6]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2765"
  [1]=>
  string(16) "Мыльницы"
  [2]=>
  string(2) "23"
  [3]=>
  string(10) "mylnicy_jt"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2765"
  ["name"]=>
  string(16) "Мыльницы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "23"
  ["slug"]=>
  string(10) "mylnicy_jt"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [7]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2769"
  [1]=>
  string(14) "Стаканы"
  [2]=>
  string(2) "17"
  [3]=>
  string(10) "stakany_er"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2769"
  ["name"]=>
  string(14) "Стаканы"
  ["products_count"]=>
  string(2) "17"
  ["slug"]=>
  string(10) "stakany_er"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [8]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2752"
  [1]=>
  string(12) "Ёршики"
  [2]=>
  string(2) "26"
  [3]=>
  string(11) "yorshiki_gz"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2752"
  ["name"]=>
  string(12) "Ёршики"
  ["products_count"]=>
  string(2) "26"
  ["slug"]=>
  string(11) "yorshiki_gz"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [9]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2766"
  [1]=>
  string(10) "Полки"
  [2]=>
  string(2) "34"
  [3]=>
  string(8) "polki_un"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2766"
  ["name"]=>
  string(10) "Полки"
  ["products_count"]=>
  string(2) "34"
  ["slug"]=>
  string(8) "polki_un"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [10]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2767"
  [1]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  [2]=>
  string(2) "35"
  [3]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_9x"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2767"
  ["name"]=>
  string(44) "Держатели для полотенца"
  ["products_count"]=>
  string(2) "35"
  ["slug"]=>
  string(28) "derzhateli-dlja-polotenca_9x"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [11]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2746"
  [1]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  [2]=>
  string(2) "24"
  [3]=>
  string(30) "derzhateli-tualetnoj-bumagi_bq"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2746"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели туалетной бумаги"
  ["products_count"]=>
  string(2) "24"
  ["slug"]=>
  string(30) "derzhateli-tualetnoj-bumagi_bq"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [12]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2749"
  [1]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  [2]=>
  string(1) "7"
  [3]=>
  string(34) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha_a3"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2749"
  ["name"]=>
  string(54) "Держатели освежителя воздуха"
  ["products_count"]=>
  string(1) "7"
  ["slug"]=>
  string(34) "derzhateli-osvezhitelja-vozduha_a3"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [13]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2745"
  [1]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  [2]=>
  string(2) "19"
  [3]=>
  string(13) "dispensery_fp"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2745"
  ["name"]=>
  string(20) "Диспенсеры"
  ["products_count"]=>
  string(2) "19"
  ["slug"]=>
  string(13) "dispensery_fp"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [14]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2748"
  [1]=>
  string(30) "Комбинированные"
  [2]=>
  string(2) "15"
  [3]=>
  string(18) "kombinirovannye_60"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2748"
  ["name"]=>
  string(30) "Комбинированные"
  ["products_count"]=>
  string(2) "15"
  ["slug"]=>
  string(18) "kombinirovannye_60"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [15]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2750"
  [1]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(36) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty_e4"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2750"
  ["name"]=>
  string(56) "Держатели зубных щёток и пасты"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(36) "derzhateli-zubnyh-shyotok-i-pasty_e4"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [16]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2802"
  [1]=>
  string(12) "Стойки"
  [2]=>
  string(1) "8"
  [3]=>
  string(9) "stojki_7b"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2802"
  ["name"]=>
  string(12) "Стойки"
  ["products_count"]=>
  string(1) "8"
  ["slug"]=>
  string(9) "stojki_7b"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [17]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2751"
  [1]=>
  string(27) "Держатели фена"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(18) "derzhateli-fena_6o"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2751"
  ["name"]=>
  string(27) "Держатели фена"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(18) "derzhateli-fena_6o"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [18]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2773"
  [1]=>
  string(14) "Поручни"
  [2]=>
  string(1) "4"
  [3]=>
  string(11) "poruchni_2a"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2773"
  ["name"]=>
  string(14) "Поручни"
  ["products_count"]=>
  string(1) "4"
  ["slug"]=>
  string(11) "poruchni_2a"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [19]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2747"
  [1]=>
  string(50) "Держатели запасных рулонов"
  [2]=>
  string(1) "3"
  [3]=>
  string(30) "derzhateli-zapasnyh-rulonov_ud"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2747"
  ["name"]=>
  string(50) "Держатели запасных рулонов"
  ["products_count"]=>
  string(1) "3"
  ["slug"]=>
  string(30) "derzhateli-zapasnyh-rulonov_ud"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [20]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2762"
  [1]=>
  string(45) "Косметический контейнер"
  [2]=>
  string(1) "6"
  [3]=>
  string(27) "kosmeticheskij-kontejner_jp"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2762"
  ["name"]=>
  string(45) "Косметический контейнер"
  ["products_count"]=>
  string(1) "6"
  ["slug"]=>
  string(27) "kosmeticheskij-kontejner_jp"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
 [21]=>
 array(14) {
  [0]=>
  string(4) "2771"
  [1]=>
  string(12) "Штанги"
  [2]=>
  string(1) "2"
  [3]=>
  string(10) "shtangi_4i"
  [4]=>
  string(1) "0"
  [5]=>
  string(0) ""
  [6]=>
  NULL
  ["categoryID"]=>
  string(4) "2771"
  ["name"]=>
  string(12) "Штанги"
  ["products_count"]=>
  string(1) "2"
  ["slug"]=>
  string(10) "shtangi_4i"
  ["is_brand"]=>
  string(1) "0"
  ["group"]=>
  string(0) ""
  ["itemID"]=>
  NULL
 }
}
Аксессуары Langberger для ванной комнаты и туалета
Ванны, душевые кабинки и аксессуары для душевых
пн-сб с 9:00-19:00
info@vannaiya.ru
Обратный звонок
(пусто)
 
По цене
от до
руб.
+ Тип
+ Материал
+ Монтаж
+ Цвет

 

Главная Аксессуары для ванной Аксессуары Langberger

Аксессуары Langberger

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1  2  3  4  5  6   >

Казалось бы, что можно ожидать от аксессуаров в ванной? Да немалого! Они могут стать самым настоящим украшением, роскошью, подчеркивающей чистоту и уют Вашей ванной комнаты. Одним словом, если к дополнительным приспособлениям Вашей ванной относиться внимательно, результат может быть просто ошеломляющим!

 

Мы предлагаем Вам аксессуары Langberger как одно из лучших стилевых решений хай-тека – воплощение немецкой строгости, стиля и качества. Они органично сочетаются с самыми разными стилями ванных комнат и практически с любыми моделями ванн. Холодный металлический блеск хрома поможет Вам вовремя проснуться утром и настроиться на деловой лад. Вечером же он создаст ощущение чистоты и свежести.

 

Хорошую коллекцию Langberger предлагает Вам интернет-Магазин «Ваннаия». Смотрите и выбирайте подходящий вариант!

 


Корзина
Товар добавлен в корзину!